خلبان ‌ها در طول پرواز، به‌جز هدایت هواپیما، دیگر چه می‌کنند؟