برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

بسمه تعالی

منبع : سایت O.B.S

مرگ و میر و صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها

اگر چه مرگ ومیر تعمیركاران و نصابان مربوط به صنایع عمومی و صنعت ساختمان می باشدولی سه چهارم از مرگ ومیر در این گروه مربوط به كارگران ساختمانی است .در حقیقت تعمیركاران ونصابان آسانسورهای ساختمانی در چهارمین درجه مرگ ومیر ناشی از كاردرصنعت ساختمان قرار می گیرد.(نمودار شماره 3)
میانگین مرگ ومیر تعمیركاران و نصابان آسانسورها 31.6 مورد در هر 100000 كارگر تمام وقت می باشد(98-92)

 مرگ ومیر با توجه به علت حادثه و نوع فعالیت
جدول شماره 1: مرگ و میر ناشی از كار در آسانسور ها و پله برقی ها و یادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعالیت (98-1992)

نصب وتعمیر آسانسورها و پله برقی ها
دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمیر» مربوط به نصابان و تعمیركاران آسانسورها و بقیه شامل تعمیركاران ماشین آلات ، مهندسان ، مسئولین ساختمانی‌، برق كاران‌،‌سرویسكاران و...
ماموران  پاركینگ ها می باشد. 
مرگ ومیر ناشی از گیركردن شامل گیر كردن در ماشین آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) یا بین دو اتاقك آسانسور و یا بین درب واتاقك می باشد.


نمودار3-میزان مرگ و میر در 100000 كارگر تمام وقت

مطابق نمودار3-پنج- گروه از مشاغل ساختمانی كه بالاترین میزان مرگ ومیردر سال های 98-92 را دارند.
توجه : میزان ها بر حسب 2000 ساعت برای هر كارگر (50 هفته 40 ساعته ) می باشد.
تعدادی از كارگران ساختمانی بخاطر پایان پروژه ، بدی هوا و دیگر فاكتورها بطور تمام وقت كار نمی كنند.
منبع : این میزان ها توسط شخصی در مركز حفاظت از حقوق كارگران CPWR بر پایه آمار صدمات كشنده شغلی «CFOI» و «BIS» اداره آمار امریكا تهیه شده است .

نمودار4- مرگ ومیرناشی ازكاردرآسانسور وپله برقی با توجه به نوع فعالیت (98-1992)


توجه: تعداد كل مرگ ومیر 108 مورد
منبع: BLS 
  گیر كردن اغلب زمانی اتفاق می افتد كه شخصی در شفت آسانسوردر حال كار می باشدو آسانسور پائین می آید.

كار در شفت ها واتاقك اسانسورها
مرگ و میر در این گروه بدلیل نظافت و تمیزكاری كنار شفت آسانسور، تعمیرو بازسازی  كلیدها ودیگر قسمت های شفت، برخورد با آسانسور و ریختن شفت‌های آسانسور ‌می‌باشد.

كار در نزدیك شفت های آسانسور
این نوع مرگ ومیركارگران ساختمانی را درگیر می نماید. 10 مورد مرگ ومیر بدلیل كار در نزدیك شفت های بدون حفاظ یا شفت با حفاظ نامناسب می باشد.(9 مورد آن بر اثر سقوط می باشد)

 منابع اطلاعاتی دیگر
«NIOSH » موارد مرگ ومیر را در «ارزیابی و كنترل مرگ ومیر FACE » بررسی كرده است . این ارزیابی در مورد 43 مورد مرگ ومیر (ازسال 1982) انجام شده است كه شامل :
25 مورد سقوط در شفت های آسانسور(58%) ، 7 مورد در هنگام ساخت ، 8 مورد در حین بازرسی و تعمیر و 10 مورد حین استفاده روزمره اتفاق افتاده .
7 مورد (16%) بر اثر برخورد با اتاقك آسانسور ، گیركردن به دستگاه آسانسورو ضربه ناشی از وزنه تعادل می باشد و 4 مورد (9%) ریختن سطوح آسانسوری كه كارگر در آن مشغول بكار است .
3 مورد (7%) برق گرفتگی در طی تعمیرات .
4 مورد (9%) بدلایل دیگر شامل انفجار، سقوط مواد وپیش آمدهای ناشناخته .
مرگ ومیر در 15 ایالت كالیفرنیا و كلورادو....بررسی شده است .

 جراحات ناشی ازكار درآسانسورها و پله برقی ها و درمجاورت آنها
اگر چه میزان مرگ ومیر تعمیركاران و نصابان اسانسور بالاتر از میانگین می باشد ولی میزان جراحات كمتر می باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امریكا (98-1992) میزان جراحات و بیماری در این گروه ، 209 مورد در 10000 كارگر تمام وقت بود ( درمقایسه با آمار كل كارگران ساختمانی كه 381 مورد در 10000 كارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعمیركاران و نصابان ، بدلیل ضربه ، استفاده بیش از حد بویژه در بالابرها سقوط و گیركردن می باشد.
طبق تحقیقات انجام شده در یكی از دانشگاههای واشنگتن روی كارگران ساختمانی 97-1990 به این نتیجه رسیدندكه بیشترین جراحات ناشی از ضربه ، بر اثر بریدن ، پیچ خوردگی و دررفتگی میباشد.
 جدی ترین جراحات ناشی از گیر كردن ، قطع انگشتان  دست وصدمات سر (بدلیل سقوط) بوده است .

 نمودار 5- مرگ ومیر افرادی كه در زمان كار از اسانسور استفاده می كنند(با توجه به علت حادثه 98-1992)


توجه : در كل 44 كشته . مثال برای مسافران آسانسوردر حین كار ، فروشنده در انباریا فرد پیغام بر در یك دفتر ساختمانی می باشد. بیشتر موارد دیگر ناشی از ضربه بوسیله آسانسورو درب ها یا آسانسور بسته می باشد.
 منبع: BIS


نمودار 6- مرگ ومیر افرادی كه از آسانسور و پله برقی استفاده می كنند (باتوجه به علت حادثه )
(1997 به بعد)

توجه : د رمجموع 37 كشته كه شامل موارد، در حین كار وخارج از محدوده كار می باشد.

مرگ ومیر مسافران آسانسورهاوپله برقی ها
آسانسورهاو پله برقی ها عامل مرگ ومیر و صدمات برای مسافران و افرادی كه در نزدیكی و یا داخل آنها درحال فعالیت هستند می باشد كه (CPSC و BLS در این رابطه گزارشاتی داده‌ است)
طبق گزارش اداره آمار امریكا ‌44 مورد فوت در افراد استفاده كنند دیده شده‌(6 نفر‌درسال‌) كه شامل مدیران مسئولان، كارمندان ، باربران انبار،سرایداران ،نظافتچی ها ومسئولان آنها با اضافه مشاغل دیگر می باشد.
مرگ ومیر ناشی از سقوط شامل سقوط در شفت آسانسور800 مورد فوتی در مكان هائی كه درب آسانسورباز است و یا درحالیكه درب باز می شود و اتاقك آسانسور در جای خود قرار ندارد. مرگ ومیر ناشی از گیركزدن در درب آسانسور، یا بین آسانسور و درب آسانسور و پایین آسانسور و شفت می باشد.
اطلاعات در مورد مرگ ومیر و صدمات مسافران . اقتباس ازكمیسیون ایمنی محصولات مصرفی‌ در نمودار‌ 6‌ آمده است . د ر مدت 4 سال  13‌ مورد  فوت  مسافران پله برقی‌‌ها در ‌7‌ ایالت د ر ناحیه كلمبیا گزارش شده (3مورد در سال ) تعداد افراد فوتی در ایالات مختلف بترتیب زیر بود آلاباما (1 مورد) – كالیفرنیا(1 مورد) ناحیه كلمبیا(3 مورد) فلوریدا(1 مورد) ایلینویز(3 مورد) نیویورك (2 مورد) واشنگتن ( 1 مورد) ویسكونسین ( 1 مورد)
مرگ ومیر بر اثر گیركردن اغلب بدلیل گیركردن لباس در زوائد پله برقی و یا بین پله و دیوارمی باشد0 3 مورد از 6 مورد فوت بر اثر افتادن و ضربات سر می باشد.
طی همین سال ها (4سال ) 24 مورد فوت مسافران آسانسور گزارش شده است (6 مورد در‌سال) كه 4 مورد از فوتی ها در گروه سنی زیر 10 سال بوده .
طبق گزارش همین كمیسیون در سال 1994 ، 7300 مورد صدمات منجر به درمان بیمارستانی مربوط به پله برقی ها و 9800 مورد از همین نوع صدمات مربوط به آسانسورها بوده است .
(این اطلاعات بر پایه آمارگیری از 90 بیمارستان بوده است)
با توجه به تعداد آسانسورها و پله برقی ها در امریكا در هر پله برقی 0.221 حادثه و در هر آسانسور 0.015 حادثه بر آورد شده است .
  75 % جراحات مربوط به پله برقی در نتیجه افتادن ، 20% در نتیجه گیركردن در پله برقی پایین پله در حالت حركت و دیواره می باشدو 5% در نتیجه موارد دیگر برآورد شده است (گزارش همین كمیسیون در سال 1998) حوادث بر اثر گیركردن بدنبال صدمات جدی ناشی از افتادن روی می دهد.
تقریبا نصف این صدمات مربوط به گروه های سنی زیر 5 سال می باشد. این صدمات بیشتر زمانیكه بند كفش یا دستکش كودكان در دندانه های پله یا نوك پله وپایین پله متحرك و دیوارپله متحرك و دیوارپله برقی گیر می كنداتفاق می افتد. 

پیشنهادات 
آسانسورها و پله برقی ها سالانه منجر به تعداد زیادی جراحات و مرگ و میر می گردند.
جدول 2- میانگین تعداد مرگ ومیر سالانه آسانسورها وپله برقی ها را در سال های 98-1992 نشان میدهد.


 

منبع: BLSCPSC


در رابطه با علل عمده مرگ ومیرو صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها 5 نوع پیشنهاد ارائه شده است .


 توقف و خاموش كردن این تجهیزات به روش مناسب
بیش از نیمی این مرگ ومیر ها ناشی از نقص در مدار الكتریكی و نقص در حفاظ گذاری در زمان تعمیر و سرویس می باشد. روش های توقف بخشی از استاندارد OSHA جهت كنترل خطرات می باشد. كه دراین رابطه روش های مكتوب و آموزش های فردی ارائه شده است . طبق استاندارد OSHA در زمان تعمیر و سرویس آسانسورها وپله برقی ها باید آنها را خاموش و فضای اطراف را مسدود كرد، بطوریكه شخصی نتواند آنرا روشن كند. اگر نیاز به تعمیر و سرویس طولانی مدت باشد باید یك كارگر كلید روشن وخاموش را قفل نماید.
اگر لازم به برقراری جریان الكتریكی باشد باید از قطع ووصل كننده جریان استفاده گردد.
اگر برای امتحان تعمیر انجام شده، نیاز به حركت آسانسورباشد. باید اقدامات احتیاطی شامل كنترل های مهندسی روش های كاری ایمن ، استفاده از وسایل حفاظت فردی اجرا شود.

بكارگیری روش حفاظتی مناسب جهت جلوگیری ازسقوط
بیش از 40% مرگ ومیرهای ناشی از كار در آسانسور ها وپله برقی ها و یا مجاور آنها،درنتیجه حفاظت غلط و غیر صحیح می باشد. اقدامات حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از سقوط می توانداز مرگ ومیر پیشگیری كند(بطور مثال نصب داربست ، حفاظ شفت های بازیا سیستم بازدارنده)
خطرات سقوط درهنگام نصب و راه اندازی آسانسورها وپله برقی ها در استاندارد شماره OSHA,29 CFR, 1929.500 -503 و خطرات سقوط در هنگام تعمیر و سرویس آسانسورهاو پله برقی ها در استاندارد شماره OSHA 29 CFR 1910.22 (b)  عنوان شده است .
بكارگیری روش حفاظتی مناسب در مكان هایی كه خطر سقوط وجود دادرد(4 فوت برای صنایع ، 6 فوت برای ساختمان ، هرفوت = 48/30 سانتی متر)
توضیح : جهت حفاظت سقوط از داربست ها بیش از 10 فوت فاصله لازم می باشد.
اگر كنترل های مهندسی عملی نبود ، سیستم های بازدارنده فردی ارائه می گردد.
باید نقاطی بعنوان تكیه گاه برای تجهیزات نگهدارنده انتخاب ، و كارگران در طی كار به آنها متصل شوند.
OSHA همچنین استانداردهایی جهت استفاده از نردبانها تحت عنوان های

29 CER   1926.1050
29 CER   1926.1051
29 CER   1926.1053
29 CER   1926.1060
29 CER   1910.25
29 CER   1910.26
ارائه كرده است .
جایگاههای موقتی كه كارگران روی آن ها می ایسنتد باید ثابت و محكم بوده و با توجه به وزن كارگر باشد. داربست ها باید طبق استاندارد29 CFR 1910.28  باشد.
حفاظ های مناسب قابل قفل كردن عامل مهمی جهت پیشگیری از مرگ ومیردر اثر كار درمجاورت شفت های آسانسور می باشد.(9 مورد مرگ ومیر انجام شده) .
جهت پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از سقوط كارگران بر اثر آوار آسانسورها ، پیشنهاد ات زیر ارائه می گردد.
 تهیه لوازم حفاظت از سقوط برای تمام كارگرانی كه در معرض سقوط قرار دارند.
حفاظت حفره ها و گودال ها در معابر و فضا های كاری بوسیله سرپوش

بررسی شفت ها بعنوان فضا های بسته
تقریبا3/1 مرگ و میرهای مرتبط با كار در آسانسورها و... زمانی رخ می دهد كه كارگرجهت تعمیر وسرویس و یا فعالیت های دیگر (جوشكاری ،تمیزكاری و اصلاح قسمتهای خراب شده ) داخل شفت ها می رود.
كمیته استاندارد ساختمانی OSHA متذكرشده است كه كارگران قبل از ورود به فضا های بسته باید از ماهیت خطر، مراقبت های مورد نیازو نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و ضروری اطلاع كافی داشته باشند.
با وجود آنكه OSHA برای فضاهای بسته استاندارد خاصی ندارد. پیمانكاران ساختمانی در این رابطه تابع استانداردی می باشند كه كارفرمایان بكار می بندند.
تعریف OSHA از فضاهای بسته ، فضای محدود شده به اندازه ورود یك كارگر جهت انجام كار معین می باشد. و طراحی آن بر اساس كار ممتد و استقرار مداوم كارگر نمی باشد. گودال ها وشفت های آسانسورها مثال هایی از این فضا ها می باشد.
فضای بسته خطرناك بعنوان فضای بسته ای كه نیاز به مجوز دارد قلمداد می گردد. اگرچه شفت آسانسور در حال حركت برای كارگران درون شفت خطرناك بوده و جزء فضاهای بسته غیر مجاز می باشد، ولی كارفرمایان می توانند از استاندارد OSHA شماره 29 CFR 1910.146  تبعیت نمایند. این استاندارد افرادرادر مورد وجود فضاهای بسته ، موقعیت ، و خطرات آنها وتهیه برنامه های ایمنی شامل عوامل حفاظتی ، خطرات قبل از ورود و عملیات نجات آگاه یابد.
روش دیگر ممنوع كردن ورود كارگران به گودال و شفت می باشد(اینكار بوسیله قفل كردن حفاظ راه  ورود و راه های دیگر عملی می گردد)
اگر لازم باشد درون شفت یا گودال عملیاتی را انجام داد، باید با حذف خطر آنرا به فضای بسته مجاز تبدیل نمود.(بطور مثال متوقف كردن آسانسور و حذف خطر)
جهت پیشگیری ازمرگ ومیردرگودال وشفت ها موارد زیرپیشنهاد می‌گردد:

• رعایت استاندارد osha شماره 29CFR 1910.146
• ترویج روش پیشگیرانه ازدسترسی غیرمجاز به فصاهای بسته آسانسورها.
• كاربرد روش هایی جهت ایزولاسیون منابع تولید نیرو درآسانسورها(جهت جلوگیری ازتماس كارگران بامنابع انرژی خطرناك ، درهنگام ورود به فضاهای بسته) 

كنترل وبازدید مناسب
تعدادی ازمرگ ومیرهای ناشی ازآسانسورها، پله برقی ها بدلیل عدم تهویه مناسب می باشد. كه با كنترل وبازدید مناسب ومرتب وانجام تهویه می توان ازآنها پیشگیری نمود.
جهت جلوگیری ازمرگ ومیرناشی ازسقوط به كارفرمایان موارد زیر پیشنهاد می شود.
• كلیه آسانسورها بوسیله تكنسین كارآزموده بطوردوره ای بازدید وسرویس گردد.
• ارزیابی برنامه ایمنی موجود، اجرای روش های آموزشی خاص وتاكید درشناسایی و كنترل خطرات درمحیط كار این روش نباید تنها به ارزیابی خطر قبل ازشروع كار واجرای كنترل اختصاصی محدود گردد.
• شناسایی ومعرفی مكان های خطرزا ومحدود كردن آنها. قفل كردن برای پیشگیری ازسقوط مرگ بارمطلوب می باشد اما همیشه عملی نیست (سقوط منجربه فوت در شفت‌های آسانسورها معمولاٌ زمانی اتفاق می افتد كه درب آسانسورباز بوده ودكمه آسانسور زده می شود)
بكارگیری روش های اخطاردهنده سریع درمورد خرابی ونقص آسانسور(مثل زنگ اخبار) ونصب علائم هشداردهنده روی درب آسانسور معیوب جهت اطمینان ازعدم بكارگیری آنها.
پله برقی های معیوب ونقص دار نیزعامل بسیاری ازمرگ ومیرها وجراحات می باشد.
تعدادی ازاین حوادث بدلیل تغییرجهت ناگهانی پله درحال حركت می‌باشد‌ - تعداد زیادی نیزدر اثر گیركردن لباس بزرگسالان در زوائد وقسمت انتهائی پله برقی وحد فاصل بین دوپله درحال حركت و یا پله متحرك ودیواره می باشد.

بكارگیری افراد متخصص وكارآزموده

تعدادی ازمرگ ومیرها دراثر بكارگماردن افراد متخصص جهت تعمیر وسرویس آسانسورها وپله برقی ها می باشد.كه جهت پیشگیری ازآن موارد زیرپیشنهادی می گردد.
• بكارگماردن افراد كارآزموده ومجاز برای كاردرواحد اجرائی
• فقط افراد مجاز درامرتعمیروسرویس، حضورداشته باشند.
• بكارگیری روش اجرائی استاندارد، كه دستورالعمل ایمنی جهت انجام فعالیت های خطرناك را داشته باشد (بطورمثال حمل ونقل پیستون ها)
امروزه اپراتورآسانسورهادرخصوص طرح وساخت آسانسور، طبق برنامه آموزشی بین المللی توسط كارخانه سازنده دوره می بیند.
این دوره برای نصب كنندگان وتعمیركنندگان اجباری نیست .
این دوه عملی وتئوری بوده وكسب امتیاز ازطریق شركت دربرنامه‌های آموزشی مربوط به ایمنی آسانسورها وقبولی درامتحان كتبی ، عملی می‌گردد.
طبق پیشنهاد اخیرانجمن مهندسان مكانیك امریكا  (ASME) رعایت كد ایمنی آسانسورها وپله برقی برای كارفرمایانی كه افرادی را جهت تعمیروسرویس آسانسور وپله برقی بكار می گیرند، الزامی می‌باشد.
این مقوله كارگرانی را كه درزمینه تمیزكاری مسیربالابرها (مثل شفت های آسانسور) ، راه اندازی آسانسور وتخلیه اضطراری آسانسور كارمی كنند آموزش می دهد. بكارگیری افراد دوره دیده وآموزش دیده ازتعداد زیادی ازمرگ ومیرهای شرح داده شده جلوگیری می نماید.
OSHA   موارد مورد نیاز را در تعدای ازاستانداردهای مربوط به ایمنی آسانسورها وپله برقی ها آموزش میدهد.
بطور مثالاستاندارد  پیشگیری ازسقوط (CFR 1926.503,1910.2329 ) ، توقف وحذف پروسه های خطرناك (CFR  1910.147C17‌‌‌‌‌29) الكتریسته (1910.332 1926.21, CFR29) و حفاظت فضاهای مشخص  (29CFR 1910. 146) می باشد.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic