برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

آزمایش ترانسفورماتورهای 20 كیلو ولت بعد از تعمیر

 1- آزمایش اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچها
الف- هدف: پس از تعمیر با این آزمایش می فهمیم كه آیا تعداد دور سیم پیچیده شده درست بوده و سربندی و اتصالات سیم پیچ درست انجام شده یا خیر. البته چون در اینجا تعمیر مطرح است و نه ساخت، لذا برابر بودن مقاومت اهمی سیم پیچ سه فاز مهم است تا مقادیر آنها ، البته در صورتیكه جدول مقاومتهای اهمی سیم پیچها از كارخانه سازنده در دست باشد ، مقایسه مقادیر بدست آمده لازم است .
ب- روش: این تست را با اهم متر نیز می توان انجام داد. ولی بخصوص در مورد سیم پیچ فشار ضعیف بعلت پایین بودن مقاومت بهتر است از اهم متر استفاده نشود، مگر آنكه این كار به كمك پل و تستون صورت گیرد. لذا با اعمال ولتاژ DC و اندازه گیری جریان حاصل این امر صورت می گیرد.
2- آزمایش نسبت تبدیل ترانسفورماتور
الف- هدف: نظر با اینكه ممكن است در حین سیم پیچی تعداد دورهای كمتر یا بیشتری پیچیده شود و نسبت تبدیل نادرست بدست آید، لذا این آزمایش را با ولتاژ كم (از 2% ولتاژ نامی به بالا) انجام می دهیم. این آزمایش می تواند از طرف فشار قوی یا فشار ضعیف انجام شود.
ب- روش: از برق متناوب سه فاز 8 ولت برای این آزمایش استفاده می شود. در اینصورت اگر 8 ولت از طرف فشار ضعیف داده شود و از طرف فشار قوی 400 ولت خوانده شود، نسبت تبدیل صحیح خواهد بود. این آزمایش در حالات مختلف تپ چنجر باید انجام شود.
3- آزمایش گروه برداری ترانسفورماتور :
الف – هدف : ممكن است در حین تعمیر در بستن سرهای اتصال اشتباه پیش آمده ، گروه برداری مورد نظر در ترانسفورماتور بدست نیاید . لذا با این آزمایش صحت اتصالات و گروه برداری بدست آمده را آزمایش می نماییم .
ب – روش : در كارگاه ، از تابلوی آزمایش 2 جهت انجام این آزمایش استفاده می شود . نخست دیاگرام برداری گروه اتصال مورد نظر را بر روی كاغذ رسم می نمائیم . سپس سر فاز U فشار ضعیف را به سر همان فاز U از فشار قوی متصل می نمائیم . ترانسفورماتور رابا ولتاژ 8 ولت از طرف فشار ضعیف تغذیه می كنیم . سپس ولتاژ سرهای مختلف اولیه و ثانویه را با یكدیگر اندازه گیری نموده و با مقادیر روی دیاگرام مقایسه می نمائیم . در صورت تطبیق ، گروه برداری صحیح می باشد .
4- آزمایش عایقی بین بدنه و سیم پیچ با میگر
الف – هدف : هر چه رطوبت عایق كمتر باشد ، مقاومت اهمی آن بالاتر است . بنابراین لازمست كه مقاومت اهمی عایق اندازه گیری شود . این مقاومت نباید از حد معینی كمتر باشد . اندازه گیری مقاومت عایق نه تنها ما را قادر می سازد كه كیفیت عایق را بطور عمده نشان دهنده میزان خشك بودن آن از رطوبت است ، بسنجیم بلكه این امر عیوب عایق و عایقكاری را نیز آشكار می كند .
ب- روش : دستگاه میگر شامل یك مولد ولتاژ DC است كه در نتیجه اعمال این ولتاژ به عایق ، جریان نشتی ضعیفی از عایق عبور میكند كه به كمك یك میلی آمپر اندازه گیری میشود . هر چه جریان بیشتر باشد مقاومت عایق كمتر است . از تقسیم ولتاژ اعمال شده بر جریان نشتی مقاومت بر حسب مگااهم بدست می آید .
منبع ولتاژ DC میگر می تواند یك ژنراتور DC كه با دست یا گرداننده موتوری می چرخد بوده یا از یك مجموعه ترانسفورماتور و پل یكسو كننده تشكیل شده باشد . در تغییر ترانسفورماتور از میگر 1000 ولتی جهت اندازه گیری مقاومت ترانسفورماتورهای خشك تا ولتاژ 1 كیلو ولت و ترانسفوماتورهای روغنی تا ولتاژ 10 كیلو ولت و از میگر 2500 ولتی جهت ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالاتر استفاده می شود .
5- آزمایش عایقی كوچك ( ولتاژ القایی) با فركانس 100 هرتز
الف – هدف : عایق بندی داخلی سیم پیچهای ترانسفورماتور ( عایق بین حلقه ها و لایه ها و كویل ها ) را عایق فرعی می نامند . مقاومت این عایق در مقابل اعمال ولتاژ بالا بوسیله این آزمایش سنجیده می شود .
ب – روش : در این آزمایش ولتاژ متناوب تغییر را كه از صفر تا حدود 5/1 برابر ولتاژ نامی (در ترانسفورماتورهای تعمیری ) بطور مداوم و یكنواخت افزایش می یابد ، به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور اعمال می كنیم . طرف فشار قوی باز است .
توسط ترانسفورماتور متغیر جریان تحریك ژنراتور 100 هرتز را تغییر داده ، ولتاژ اعمال شده به ترانسفورماتور را از صفر تا 600 ولت می افزائیم و سپس اعمال ولتاژ 600 ولت را به مدت یك دقیقه ادامه می دهیم و سپس دوباره ولتاژ را كم كرده به صفر می رسانیم . علت استفاده از فركانس بالا آن است كه با اعمال ولتاژ بالا با فركانس اسمی ، هسته به اشباع رفته و ولتاژ بالا عیناً بطرف ثانویه القاء خواهد شد و با دو برابر كردن فركانس از اشباع شدن هسته در این آزمایش جلوگیری می شود .
در صورتیكه به منبع تغذیه با فركانس دوبل دسترسی نباشد می توان از منبع تغذیه با فركانس 50 هرتز استفاده كرد . در این حالت ازدیاد ولتاژ تا 130 درصد ولتاژ نامی برای ترانسفورماتور هایی كه بدون Clamping stud هسته و تا 115 درصد ولتاژ نامی برای ترانسفورماتورهایی كه دارای Clamping stud می باشند مجاز است .
6- آزمایش عایقی بزرگ با 5/1 تا 2 برابر ولتاژ نامی
الف – هدف : عایق بندی اصلی ترانسفورماتور عبارتست از عایق بین سیم پیچهای فشار قوی و فشار ضعیف نسبت به یكدیگر ونسبت به هسته و تانك و بین سیم پیچ فشار قوی دو فاز مختلف.
مقاومت عایق اصلی ترانسفورماتور بوسیله اعمال ولتاژ بالا طبق جدول زیر مورد امتحان قرار می گیرد .

110

63

20

15

10

6

3

7/0

ولتاژ كار ترانسفورماتور

200

125

55

45

35

25

18

5

ترانسفورماتور روغنی


در مورد ترانسفورماتورهای تعمیری ولتاژ اعمال شده 10 درصد پایین تر از ولتاژ های مذكور در جدول می باشد .
ب- روش : سه فاز سیم پیچی مورد آزمایش در فشار قوی به یكدیگر و در فشار ضعیف به یكدیگر اتصال كوتاه می شوند . ترمینالهای ثانویه ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ را نخست بطرف فشار قوی ترانسفورماتور مورد آزمایش متصل می كنیم و در اینحال طرف فشار ضعیف را به بدنه متصل نموده بدنه را زمین می نمائیم . ولتاژ را بتدریج از صفر با دقت لازم بطور ممتد و یكنواخت افزایش می دهیم . آمپرمتر جریان بی باری ترانسفورماتور و جریان خازنی عبوری از ترانسفورماتور را نشان می دهد . ترانسفورماتور زیر ولتاژ آزمایش به مدت یك دقیقه می ماند . عین همین آزمایش را از طرف فشار ضعیف نیز با اعمال ولتاژ مذكور انجام می دهیم .
7- آزمایش بی باری
الف – هدف : اگر در حین تعمیرات ، مدار مغناطیسی ( هسته ترانسفورماتور ) بطور صحیح چیده نشود ، جریان بی باری بالا خواهد رفت . لذا برای اندازه گیری تلفات هسته و جریان بی باری هسته و تشخیص صحیح بودن هسته چینی از این آزمایش استفاده می شود .
ب – روش : در كارگاه ترانسفورماتور بطرف فشار ضعیف ترانسفوماتور مورد آزمایش ولتاژ 400 ولت سه فاز داده شده ، به كمك سه آمپرمتر و سه واتمتر و دو ولتمتر ولتاژ های اولیه و ثانویه و جریان بی باری اولیه و توان اكتیو مصرف شده در ترانسفورماتور اندازه گیری می‌شود و با مقادیر طراحی شده ترانسفورماتور مورد مقایسه قرار می گیرد.
8- آزمایش اتصال كوتاه و تعیین امپدانس ترانسفورماتور
الف – هدف : ممكن است در حین انجام تعمیرات ، هادی ها بطور صحیح پیچیده نشوند یا در هادی های موازی قطع شدگی ایجاد شده باشد یا سطح مقطع هادی ها بطور غلط انتخاب شده باشد و نهایتاً اتصالات سیم پیچها بد باشد كه اینگونه اشكالات باعث بالا رفتن مقاومت سیم پیچهای ترانسفورماتور می گردد و در نتیجه تلفات مسی ترانسفورماتور افزایش می یابد .
همچنین اگر بعلت ایجاد اشكالات ، میزان فلوی پراكندگی زیاد شود این امر را كتانس سری ترانسفورماتور را افزایش می دهد . لذا به كمك آزمایش اتصال كوتاه ، مقاومت اهمی و راكتانس سری ترانسفورماتور محاسبه شده ، با مقادیر استاندارد مقایسه می گردند.
ب- روش : در كارگاه ترانسفورماتور طرف فشار ضعیف اتصال كوتاه شده ، از طرف فشار قوی ولتاژ اتصال كوتاه یا كسری از آن اعمال می شود . در هر صورت جریان سیم پیچها در این آزمایش نباید از 25% جریان نامی كمتر باشد . معمولاً جداول موجود مقادیر طراحی شده ترانسفورماتور را در دمای 75 درجه سانتیگراد نشان می دهند . لذا درجه حرارت سیم پیچها در حین آزمایش باید یادداشت و نتیجه آزمایش تصحیح شود .
9- آزمایش ولتاژ شكست روغن
الف – هدف : روغن ترانسفورماتور قبل از ریختن به داخل تانك باید مورد آزمایش قرار گیرد. یكی از آزمایشهای مربوط به روغن آزمایش ولتاژ شكست است . به كمك این آزمایش مقاومت روغن در مقابل اعمال ولتاژ بالا سنجیده می شود .
ب- روش : روغن مورد آزمایش را در محفظه شیشه‌ای دستگاه آزمایش ریخته به مدت 20 دقیقه صبر می كنیم تا حبابهای هوای آن بتدریج خارج شده ، سپس درب محفظه را بسته الكترود دستگاه را به منبع ولتاژ AC متغیر متصل می كنیم . و ولتاژ را بالا برده تا شكست الكتریكی در روغن انجام شود . این عمل باید حدود 6 بار انجام شده ، معدل پنج بار آخر ، ولتاژ شكست را به ما می دهد ، این ولتاژ باید با جدول ذیل مطابقت داشته باشد . فاصله دو الكترود دستگاه 5/2 میلیمتر انتخاب می شود . چنانچه نمونه برداری روغن در زمستان انجام بگیرد ، باید ظرف روغن به درجه حرارت متعادل اتاق رسانده و سپس آزمایش شود . در ضمن ظرف مذبور باید كاملاً خشك بوده و قبلاً باروغن مورد آزمایش چند بار شسته و خالی گردد .

15 الی 35 كیلو ولت

تا 15 كیلو ولت

ولتاژ نامی ترانسفورماتور (كیلو ولت)

30

25

روغن خشك و تازه

25

20

روغن ترانسفورماتور كاركرده

جدول ولتاژ شكست استاندارد روغن ترانسفورماتور بر حسب ( kv/mm)

http://electric-sajad.blogfa.com/category/1

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic