1- افزایش مقاومت سطحی زمین پست و جلوگیری از منتشر شدن جریان اتصال کوتاه به سطح پست

2- کنترل ولتاژهای گام و تماس

3- جلوگیری از ایجاد حوضچه های روغن در هنگام بروز نشتی روغن در تجهیزاتی چون ترانسفورماتورها ، کلیدهای قدرت روغنی و …

4- جلوگیری از رشد و نمو علف در سطح پست

5- جلوگیری از انتشار آتش سوزی از یک تجهیز به تجهیز دیگر

6- عدم ورود خزندگان به تجهیزات پست به دلیل لبه های تیز سنگ شکسته ها

7- جلوگیر از تبخیر رطوبت خاک و افزایش مقاومت زمین