برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

انواع ریتم (ضرب آهنگ بصری)
1)ریتم تكرار یكنواخت :
در این نوع ضرب آهنگ یك تصویر یكنواخت و به صورت متوالی تكرار می‌شود. ریتم تكرار یكنواخت باعث نوعی حركت و عكس العمل خود به خودی شده و توجه مخاطب را به دنبال خود هدایت می‌كند. اما به واسطه عدم تنوع تاثیری منفی نیز در پی خواهد داشت و ذایقه مخاطبان آثار هنری را كه در عین جستجوی هماهنگی در انتظار تباین نیز هستند، قانع نخواهد كرد و پس از مدتی ملال آور و كسالت بار خواهد شد و نظمی خشك و غیر قابل انعطاف را ایجاد می‌كند (تصویر 3-127).[83]
 
تصویر (3-127) وین شیبو
2)ریتم تكرار متناوب:
در این ضرب آهنگ یا عنصر بصری تكرار می‌شود اما تكرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد.
3) ریتم تكرار تكاملی :
در این نوع ضرب آهنگ یك تصویر و یا یك عنصر بصری از یك مرتبه و حالت خاص شروع می‌شود و به تدریج یا تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه‌تر می‌رسد.
4)ریتم تكرار موجی:
این نوع ضرب آهنگ كه عمدتا با استفاده از حركت منحنی سطوح و خطوط به وجود می‌آید و از نوعی تناوب هم برخوردار است.[84]
1-ریتم تكرار یكنواخت
2-ریتم تكرار متناوب
3-ریتم تكرار تكاملی
4-ریتم تكرار موجی
 
بررسی‌ كنتراستهای خط:
بابررسی مبانی گونه خط می‌توان به این نتجیه رسد كه چهار كنتراست رنگ در مورد خط نیز صدق می‌كند:
1-كنتراست خط (كنتراست ته رنگ): از میان طه خط افقی، عمودی و مورب، خط افقی و عمودی بیشترین تضاد را نسبت به هم دارا می‌باشند و خط مورب خاصیتی خنثی دارد كه گرایشش به هر طرف تضادی را نسبتا به خط دیگر بیشتر می‌كند و بالعكس. (خط عمودیك ه به صورت قائم با خط افقی رودرو باشد با آن تضاد اثر و مشخص را شكل می‌دهد.[85]
2-كنتراست تیرگی و روشنی خط (كنتراست تیرگی و روشنایی رنگ): از میان سه خط افقی و عمودی و مورب با یك تیرگی و یك ضخامت و جای ثابتی در وسط كار، خط افقی تیره‌ترین خط، خط عمودی روشن‌ترین خط و خط مورب حالتی خنثی یا مابین را القاء می‌كند كه گرایشش به افقی بودن تیره‌ترش می‌كد و گرایشش به عمودی روشن‌ترش می‌نماید. یكی از دلایل اثبات این قضیه بررسی روابط خط و رنگ می‌باشد و آن به این صورت است كه خط افقی خویشاوند خط آبی و خط عمودی خویشاوند رنگ قرمز و نارنجی و خط مورب خویشاوند رنگ سبز است. اگر ازسه رنگ آبی،‌قرمز و نارنجی، سبز به صورتی كه هم خالص باشند یك كپی سیاه و سفید بگیریم مشاهده می شود كه آبی تیره‌ترین، قرمز نارنجی روشن‌ترین و سبزها بین آنها می‌باشد. لذا همگروه بودن خط عمودی با رنگ قرمز نارنجی و خط افقی با خط آبی و خط مورب با سبز اثبات این فرضیه را نشان می‌دهد.
3-كنتراست سرد و گرم خطوط: از میان سه خط افقی، عمودی و مورب افقی سردترین خط ، عمودی گرم‌ترین خط و مورب خنثی می‌باشد و گرایشش به سمت افق سردش می‌كند و گرایشش به خط عمودی گرمش می‌كند (خط عمودی بلندی را نمایش می‌دهد و نه گستردگی را در نتیجه گرمی را می‌نمایاند و نه سردی را). تركیب بندی در عكاسی هارالد مانند «ترجمه بهروز سیار» انتشارات سروش 1368.
4-كنتراست دوری و نزدیكی خط: از میان سه خط افقی، عمودی و مورب با یك تیرگی و ضخامت و جای ثابتی در وسط كادر، خط افقی دورترین خط، خط عمودی نزدیكترین خط مورب مابین این دو و حالتی خنثی را القاء می‌كند برای اثبات این قضیه از كنتراستهای رنگی،‌ ژرف نهایی (پرسپكتیو رنگی) و سختی از كاندیسنكی استفاده می‌كنیم.
همان طور كه اشاره شد خط افق را با رنگ آبی برابر می‌دانند و خط عمودی را با قرمز نارنجی و خط مورب را با رنگ سبز و خاكستری. حال با بررسی كتابهای مبانی و آثار مختلف در می‌یابیم كه از رنگهای سرد (رنگ آبی) برای نشان دادن مكانهای دور دست استفاده می‌شود. همان گونه كه در طبیعت نیز، طبیعت دور دست در هاله‌ای از رنگ آبی پوشیده شده است و مكانهای نزدیك با رنگهای گرم مانند قرمز نارنجی پوشیده شده است. لذا از موارد ذكر شده نتیجه می‌شود كه خط افقی دورترین خط، خط عمودی نزدیكترین خط و خط مورب مابین این دو حالتی خنثی را القاء می‌كند (خط عمودی ویژگی عمق بخشیدن به فضا را دارا نمی‌باشد. هر خط عمودی مستقیما به چشم می خورد. با وجود خط عمودی نگاه نمی تواند به آزادی در فضای عكس نفوذ كند و بلافاصله با مانعی برخورد می‌كند).
 
خط و طبیعت (بیان تصویری طبیعت به وسیله خط)
مفاهیم خط و نقطه دقیقا در طبیعت وجود دارند. به عنوان مثال درختان، تیرهای برق و غیره نوعی خط هستند. با مشاهده دقیقتر اطراف خود می‌توانیم مثالهای دیگری را نیز پیدا كنیم این خطوط می‌توانند افقی، عمودی، مایل، منحنی یا شكسته باشند (تصاویر 3-128 و 3-129).
 
تصویر (3-128)
 
تصویر (3-129)
در طبیعت خط به صورت خالص به ندرت یافت می‌شود ولی در محیط زیست اطرافمان می‌توان آن را به وفور یافت، سیمهای برق یا تلگراف،‌تركهای روی دیوار، خطوط راه آهن، آنتن روی پشت بامها و غیره.
گروهی خطهای جنبنده با ضخامتهای گوناگون پدید می‌آید كه علاوه بر آن كه ساختار درونی برگ كاهو را نشان می‌دهند، خود نیز از پویایی و گیرایی ویژه‌ای بهره‌مند هستند. پیچ و خم الیاف كلم (خطوط مارپیچ) و نظم درونی این پدیده طبیعی راهنمایی برای ایجاد نظم و سازمان دهی در طراحی و در هنر گرافیك خواهد بود.
شیارهایی كه بر روی سطح بعضی از چوبها دیده می‌شوند، انگیزه‌ای برای آفرینش خطوط موج دار هستند. آوندهای چوب را كه گاه از هم دور و گاه به هم نزدیك می‌شوند، به دقت نگاه كنید و با خط ناب از روی آن طراحی كنید. در این تمرین با ضرباهنگ خطوط مواج در طبیعت آشنا می‌شوید. چشمتان را در امتداد شیارهای چوب حركت دهید و دستتان را آزادانه به گردش در آورید. این طرح را با مداد نوك تیز و خط سیال انجام دهید (تصویر 3-130). طبیعت، آموزگار خوبی است. اگر با هوشیاری به شكل گیریهای آن توجه كنید، مطالب بسیاری از آن خواهید آموخت.[86]
 
تصویر (3-130)
تصویر (3-131) تصویر داغ آب
تصویر (3-132) تصویر خطوط موج دار از پل كلی
 
تصویر (3-133)
بازی خط را در سایر عناصر طبیعت، مثلا جریان آب رودخانه ها و لكه های ابر نیز می‌توان كشف و در طراحی از آنها استفاده كرد. هنگامی كه آب در سراشیبی جویباری در جریان است حركت آن به شكل خطوط موازی و بریده با چشم دیده می‌شود. اگر سنگی و یا شاخه‌ی درختی در وسط جوی بگذارید قوسهایی در دو طرف این مانع پیدا می‌شود، چند متر دورتر دوباره آب به حركت یكنواخت خود ادامه می‌دهد. خطوط موازی در برخورد با شاخه‌ی درخت از هم جدا می‌شوند و به شكل نیم دایره‌هایی از دو طرف شاخه می‌گذرند. اگر مانع دیگری در سر راه جریان آب بگذارید تعداد دایره‌ها بیشتر می‌شود و خطهایی پدید می‌آید كه از مجموع آنها وضع جریان آب را می‌توان تشخیص داد.
شیارهایی كه روی تپه‌های شنی دیده می‌وشد، قوسهای تكراری كه در اثر جزر و مد آب دریا بر روی ماسه‌های ساحلی پدید می‌آید شما را با جلوه‌های طبیعت و نظام طبیعی شكلها و خطها آشنا می‌كند. توجه به این پدیده های طبیعی یكی از وظایف طراح است. باید همه این عناصر را با دقت نگریست و از آنها درس گرفت. طبیعت مادری است آموزنده، باید با چشم اندیشمند به بازیگری‌های آن توجه كنید، اسرار شكلها و زیبایی آنها را كشف كنید و اثری به وجود آورید كه به موازات طبیعت ارزنده، زیبا و منطقی باشد.[87]
تمامی خطهای راست از به حركت در آوردن نقطه حاصل می‌شوند. هنگامی كه نیروی دومی به نیروی اولی اضافه گردد، مسیر خط تغییر می‌یابد و بر حسب شدت نیرویی كه روی نقطه اثر می‌گذارد، گوناگونترین وزنهای خطی می‌توانند آفریده شوند. از میان آنها تنها چند تایی را ذكر می‌كنیم: منحنی‌هایی با گشادگیهای مختلف، خطهای موج دار، خطهای مكسر،‌خطهایی یونانی و البته تمامی خطهای آزاد.
خط بیان خاص خود را دارد، هر خطی بر حسب مشخصه‌اش به صورت متفاوتی احساس می‌شود.[88]
 
تصویر (3-134)
خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت
اینها خطهایی با مسیر آزاد هستند كه دارای بیشترین قدرت بیانی می‌باشند. این نكته بر روی تصویرهای سیاه و سفیدی كه تضاد دار هستند به صورت خاصی قابل مشاهده است (تصویر صفحه 3-135) در این عكس عامل های هنری دیگری در برجستگی بخشیدن به بیان تصویر سهم دارند كه عبارتند از تضاد میان خطهای نازك و خطهای كلفت و مسیر نامنظم خط كه گاه كلفت می‌شود و گاه تا حدی نازك می‌گردد كه در بعضی از موارد تقریبا به صورت كامل ناپدید می‌گردد. ما این خط را خط تابلویی نام گذاری می‌كنیم.[89]
 
تصویر (3-135)
 
تصویر (3-136) شاخه‌های خشك ، خطوط تجسمی
 
تصویر (3-137) خطوط تجسمی در طبیعت : گل آذین كنساج وحشی[90]
 
تصویر (3-138) خط تجسمی محتوایی، تخلیه الكتریكی
 
تصویر (3-139) مارپیچهای طلایی در طبیعت، برش یك صدف (نوتیل)[91]
كاغذ نازكی را روی سطح تخته بگذارید و با پهنای زغال آن را سیاه كنید. با این عمل، ساختمان خطی آوندهای چوب كه معمولا اندكی از سطح تخته برجسته‌تر هستند، رفته رفته بر سطح كاغذ پدیدار می‌شوند. كاغذ را جابجا كنید و دوباره همان كار را تكرار كنید. پس از آن كه دو یا سه بار این كار را در روی همان كاغذ تكرار كردید شبكه‌ای از خطوط مواج به دست می‌آید كه از برخورد خطوط آوندها پدید آمده‌اند. این پدیده‌ را می توان به عنوان یك تجربه انتزاعی (پدیده‌ای كه شكل ناشناخته شده‌ای را تجسم نمی‌دهد) پذیرفت و از چگونگی شكل گیری خطوط در هم تافته و بافته پر پیچ و خم آن، درس گرفت. طبیعت خازنه ای است سرشار از شگفتی‌ها: برع هده ما است كه شكل گیری های بی‌كران آن را كشف كنیم.[92]
تفاوت تحرك خطوط اندام موجودات كوچك نسبت به موجودات بزرگ
تحریك خطوط در اندازه‌های كوچك بیشتر و تحرك خطوط در اندازه‌های بزرگ كمتر است. مثلا تحرك زیاد خطوط بالهای حشرات نسبت به تحرك كم خطوط بالهای عقاب، ‌تحرك زیاد خطوط پاهای مورچه نسبت به اسب و فیل. هر چه كوچكتر باشد باید تحرك بیشتری داشته باشد مانند: تحرك بیشتر خطوط پاهای كودكان نسبت به بزرگترها برای رسیدن به یك سرعت در یك زمان خاص مثلا 5 كیلومتر در ساعت.
 
تفاوت خطوط در معماری قدیم نسبت به معماری جدید
معماری های قدیم بیشتر دارای حیاطهای وسیع بودند كه القا كننده (خطوط افقی) است. معماری امروزی از حیاط و زیر بنا كاسته است و در عوض به سوی (خطوط عمودی) آسمان خراشها می‌گراید.
 
بررسی روانی خطوط (روانشناسی خطوط)
یك خط حامل پیامهایی از قبیل: جنسیت شیء، درصد خشونت و خشكی آن، حال و حتی رنگ آن می‌باشد و مهمتر از اینها، جنبه روانی خط است، یعنی: اثری كه به نحوی ناخودآگاه بر روی بیننده می‌گذارد.[93]
 
تاثیر روانی خط در طبیعت
در طبیعت، در شهر و در كالبد اشیایی كه هر روز با آنها سر و كار داریم انواع خط را می‌بینیم و گاه آنها را لمس می‌كنیم. خط افق در كنار دریا، خطوط زاویه دار صخره‌ها و كوهستانها، خطوط راست دیوار خانه‌ها و تیرهای چراغ برق، خطوط موازی و قوس دار سیمهای چراغ برق، خط لبه‌ی میز و نظایر اینها، هر یك به نحوی در ضمیر ما اثر می‌گذارند، ولی چون به دیدنشان عادت كرده ایم به تاثیر روانی آنها توجهی نمی‌كنیم.
در كرانه‌ دریا از تماشای خط افق احساس آرامش می‌كنیم. چشم انسان در امتداد خط افق با هیچ مانعی برخورد نمی‌كند. چون نگاه به آرامی در روی چنین خطی می‌لغزد احساس آرامش در مغز پدید می‌آید.
خط كناری ابرها، پستی و بلندی تپه‌های شنی با قوسهای نرم و تكراری، چشم را نوازش می‌دهد.
سنگهای تیز و خطوط دندانه دار كوهستانها حالت ترس و احتیاط در ما پدید می‌آورد. نگاه انسان در امتداد خطوط دندانه دار لبه‌های كوهستان دائما تغییر جهت می‌دهد و خسته می‌شود.
یك دیورا كج یا تیر چراغ برقی كه خم شده باشد (خط مورب) بدون تردید تاثیر نامطلوبی در روانی انسان می‌گذارد. خط مورب، عمودی است كه ایستایی خود را از دست داده و هر آن بیم افتادن آن می‌رود.
خط عمودی (دیوار آسمان خراشها، درخت سپیدار) نگاه را به طرف بالا می‌كشاند و نیروی خود رابه ما تحمیل می‌كند.
لبه چاقو، گوشه‌های میز و همه اشیایی كه زوایای تیز و برنده دارند ایجاد هراس می‌كنند و ما سعی می‌كنیم كه با آنها برخورد نداشته باشیم.
همه خطوط تیز و دندانه دار اره نجاری را دیده‌ایم. اگر كف دست را در امتداد پشت اره بكشیم دست به راحتی بر آن می‌لغزد و خط صافی را لمس می‌كند، ولی دندانه‌های اره به دست آسیب می‌رساند و حركت آن را دچار وقفه می‌كند.
همان طور كه دست با دندانه‌های اره آسیب می‌بیند، چشم نیز از دیدن خط تیز و دندانه دار احساس ناراحتی می‌كند.
واكنش چشم و مغز انسان نسبت به خط، واكنشی غریزی است، مثل واكنشی كه از لمس زیری و نرمی، دیدن سفیدی و سیاهی و یا چشیدن شوری و شیرینی داریم. به هر حال شناخت تاثیرات روانی و بصری خط و كاربرد صحیح آن ارزش هنری طرح را فزونی می‌بخشد. توجه به تاثیر روانی بصری خط در طراحی و این كه چه نوع خطی را به چه مقدار باید به كار گرفت بستگی به خواست و نظر طراح دارد. هر نوع پیشنهادی در این باره جنبه فرمول پیدا خواهد كرد. از بررسی طراحی‌های مختلف متوجه خواهید شد كه طراح نسبت به چگونگی موضوع طرح و در رابطه با روحیه خویش خطوطی به كار گرفته كه تاثرات متضادی در شما ایجاد می‌كند. پیرو همین تاثرات است كه بیننده اصلاحات طراحی خشك،‌خشن، بی‌روح،‌ لطیف، مهیج، شاعرانه و نظایر آن را برای توجیه تاثیری كه از دیدن یك طراحی كسب كرده بیان می‌دارد. این تاثرات ارتباطی با میزان مهارت طراح در بیان تصویر ندارد، بلكه صرفا به خاصیت روانی بصری خط بستگی دارد.
ریزی یا درشتی بافت كاغذ طراحی و جنس ابزار اثر گذار (پهنی یا نازكی قلم) كه در نتیجه موجب ضخامت و یا ظرافت خط می‌شود در تاثیر روانی بصری خط سهم بسزایی دارد. عملا تجربه شده كه هر قدر بافت ماده‌ای كه طرح بر آن پیاده می‌شود صافتر و قلم طراحی روانتر باشد كار طراح (به عنوان یك عمل جسمانی) آسانتر و خطی كه پدید می‌آید ظریفتر خواهد بود.
ذهن، از طریق سلسله اعصاب، به دست فرمان می‌دهد كه چگونه خطی را ترسیم كند، چه عواملی را باقی بگذارد، چه عناصری را حذف ناید و نهایتا چه فضایی را ایجاد كند. اینجاست كه نحوه دیدن، ساختار ذهن، شرایط اجتماعی، محیط خانوادگی و حتی عامل توارث در شكل گیری عینی خط و نهایتا فضای تصویری نقش تعیین كننده‌ای را ایفا می‌كند.[94]
خط به صورت دست نوشته تا حدودی نشان دهنده خصلت و روحیه نویسنده خود است، و می‌دانیم كه آن لرزش‌های خفیف و خاص برای روانشناسان بیانگر فعالیتهای ناخودآگاه ماست كه تحت تاثیر فشارهای مختلف فكری قرار دارد. حتی خطوط مستقیم نیز كه در نقشه‌های مكانیكی و بی جان فنی و معماری به كار گرفته می‌شود تا حدودی بیانگر احساسات و عواطف بسیار شخصی نقشه كش، و مهمتر از همه نشان دهنده نحوه بینش او نسبت به آن كار است.
خط مهمترین عامل در طراحی است. طراح به وسیله این عامل طرحی به وجود می‌آورد كه بیان كننده طرز دید، احساس و شخصیت اوست و به همین دلیل از روی طرح هنرمندان می توان به چگونگی اندیشه، احساس و تفكرات ایشان پی برد.[95]
 
الف)خط شكسته :
خطی است تیز و برنده،‌نمایانگر حالات تشنج زا و دلهره آور. زاویه‌های تند در خط شكسته تداعی كننده تیزی و خطر آفرینی است.
 
ب)خط منحنی:
بخشی از یك دایره است. خطی است نرم، لغزنده، بدون خطر و آرامش دهنده نوسانات خطوط منحنی را روی تپه‌های شنی می توان مشاهده كرد.
 
ج)خط مواج:
خطی است كه از تكرار نامنظم منحنی‌ها پدید آمده و احساس آرامش، لغزنده بودن و نرمی (مانند خط منحنی) القا كرده وبا تغییر فرم آن، حركت (مانند امواج دریا، حركت بدون ما) به وجود می‌آید. (خطوط مواج تناوب اندیشه را بیان می‌كنند).
 
د)خط مارپیچ:
تكرار منحنی‌هایی است كه گرد یك محور می‌چرخند. به حالت سیال و لغزنده‌ای كه دائما در حال تغییر، رفت و برگشت هستند. (خطوط مارپیچ میل به تكامل را بیان می‌كنند).
 
اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند
(خط نگاشتاری) اگر تماس نمایشگر گستره زمینه باشد، خط ملایم، آرام دوست داشتنی و قابل ترحم است و هنگامی كه نیروی تماس زیاده از حد گردد و خشونت ایجاد كند، خط خشمگین، ویرانگر، خشن، دردناك و توفنده است. چنین است كه خط نمایانگر حالات روحی و نحوه مصرف نیروی انسانی است. ملایمت خطوط مانتیس، خشونت خطوط وان گوگ و مونش، منطق و نظام كاربردی خطوهای رامبراند، رویای لطیف خطوط خرد نگاره (مینیاتور)های ایرانی و شرق دور، آشفتگی خطوط رنگی پولوك و مارك توبی آمریكایی،‌همه گویای روحیه هنرمندان و روحیه زمان و محیط زیست و درون و بیرون آنهاست (تصاویر 4-1 تا 4-4).[96]
 
تصویر (4-1) هانری مانتیس،‌خطوط نرم و مهربان گویای ورحیه آرام و منطقی اوست
 
تصویر (4-2) خطوط آشفته وان گوگ نشان دهنده روح متلاطم اوست
 
تصویر (4-3) دكتر فورست از رامبراند منطق و نظام كاربردی خطهای او روحیه منظم و مذهبی هنرمد است.
 
تصویر (4-4) رویای لطیف خطوط خرد نگاره‌های ایرانی
اثر هنری كه ریشه عاطفی و احساسی نداشته باشد، هنر نیست،‌ یك كار هنری با عاطفه و احساس شروع می‌شود و با آن نیز به فرجام می‌ رسد. صنعت، مهارت، تكنیك، نه آغاز و نه فرجام كار هنری،‌بلكه بینابین این دو قطب قرار می‌گیرد.[97]
بررسی روانی خطوط چهره
صورت انسان نمایشگر روحیه و عواطف اوست،‌خطوط چهره در سنین مختلف و در نژادها شكلهای متفاوتی دارد. خطوطی كه بر سیمای آنها نشسته حالت روانی، نحوه تفكر و نوع زندگی صاحب چهره را بیان می‌كند. اشخاص متفكر سر بزرگ و پیشانی پهن و چانه ظریف دارند. كسانی كه كارهای سخت جسمانی را انجام می‌دهند گونه‌های برجسته، فك محكم، چانه‌ی چهارگوش و پیشانی متوسط دارند. در چهره كسانی كه رنج كشیده‌اند شیارهای عمیقی دیده می‌شود، و آنها كه زندگی مرفع و راحت داشته‌اند چهره‌ای صاف و بی‌خط دارند. (تصویر 4-5)
 
تصویر (4-5) چهره مرد روستایی، اثر وان گوگ. هلند قرن 19.
هنگامی كه چهره‌ای می خندد، فقط لبها نمی‌خندند، بلكه شادی و تبسم در تمام اجزاء چهره پیدا می‌شود. خط پلكها عوض می‌شود، ابروها به بالا كشیده می‌شوند و دهان نسبت به نوع خنده باز می‌شود.
هر قدر خنده شدیدتر شود دهان هم بازتر و چنین‌های اطراف آن عمیق تر است. سایر خطوط چهره نیز به همین نسبت تغییر می‌كند و خط سفیدی از دندانهای فك زیر هویدا می‌گردد. كسانی كه با فن طراحی آشنایی كافی ندارند دندانها را جدا از هم طرح می‌كند و فاصله بین آنها را با خط مشخص می‌كنند در نتیجه دندانها غیر واقعی به نظر می‌رسند. برای این كه انواع خنده و تغییرات خطوط چهره را ببینید در برابر آینه بخندید.[98]
 
تصویر (4-6)
تاثر، گریه ، غم
هنگامی كه چهره ما غمناك است، همه خطوط و عضلات صورت پایین می‌افتد و چشمها از حالت طبیعی بسته‌تر می‌شوند و نگاه اندوهناكی كه نمایشگر تاثر است در چشمها پیدا می‌شوند ابروها جمع می‌شوند، یك خط كوتاه عمودی در میان دو ابرو پدید می‌آید، و پیشانی چین می‌خورد. هنگامی كه انسان گریه می‌كند لب بالا به طرف بالا كشیده می‌شود و عضله سه گوش لبها به سمت پایین سرازیر می‌شود. چروك كوچكی در روی چانه دیده می‌شود، گوشه‌های خارجی چشم پایین می‌افتد و خطوطی در زیر پلكهای زیرین پیدا می‌شود.
وقتی درد شدید باشد خطوط بالای چشم كج می‌شود و روی پلكهای بالا را می‌پوشاند، خطوط زیر گونه‌ها به پایین كشیده می‌شود چشمها در حالت درد نیمه بسته می‌شوند.
در عصبانیتهای شدید خطوط زیادی در كنار و بالای چشم پدید می‌آید. [99]
 
تصویر (4-7)
 
تصویر (4-8)
 
تصویر (4-9) حالتهای چهره 1-دقت 2-دقت 3-تهدید 4-تفكر 5-خنده 6-اضطراب 7-گریه 8-حقارت
 
تصویر (4-10)
 
تصویر (4-111)[100]
 
تصویر (4-12) نقاشی روی بوم موسوم به (تمثیل نابینا) اثر پیتر بروگل[101]


 
 

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات