برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

کویل سرمایش
یک کویل سرمایش خاص بر این اساس انتخاب می شود که با توجه به بارهای سرمایش محسوس، نهان و کل که برای فضای مورد نظر محاسبه شده اند و با توجه به شرایط هوا در هنگام ورود به کویل، کویل انتخابی قادر باشد در هنگام عبور هوا از درون خود تاثیرات مطلوب و مورد نظر را بر آن بگذارد.
در عین حال انتخاب نهایی مشخص کننده میزان جریان آب سرد مورد نیاز، افت فشار این جریان و درجه حرارت مورد نیاز آب سرد ورودی می باشد و در حالتهایی که از کویل انبساط مستقیم استفاده می شود نمایانگر درجه حرارت سیال مبرد نیز خواهد بود.
لذا در هنگام انتخاب کویل همانگونه که عملکرد سرعت هوا مدنظر قرار می گیرد، بایستی عملکرد سمت آب سرد کننده یا سیال مبرد نیز مورد توجه واقع شود.

بنابراین انتخاب هر کویلی دارای دو واقعیت است که امکان دارد مستقل از یکدیگر مورد توجه واقع شوند. عملکردهای سمت هوا و سیال مبرد را بایستی مستقل از یکدیگر مد نظر قرار داد و در نهایت انتخابی بهینه از نظر اقتصادی را فراهم نمود. استفاده از روش نقطه شبنم دستگاه در هنگام انتخاب کویل، به معنای سازگاری عملکردهای سمت هوا و سمت سیال مبرد می باشد.

مفهوم عبارت ( دو – مرحله ) در هنگام انتخاب کویل در زیر بیان شده است:

1- بر اساس ضریب بای پسی که توسط شرایط هوا تعیین و تحمیل شده کویلی را که تعداد ردیف ها و فضای بین پره آن مشخص است بطور آزمایشی انتخاب کنید.
2- با استفاده از نقطه شبنم دستگاه که در مرحله 1 بدست آمد، عملکرد سمت سیال مبرد را تعیین کنید. تعیین این عملکرد محتاج به یافتن درجه حرارت موردنیاز سیال مبرد در هنگامی که از کویلهای انبساط مستقیم استفاده می شود و یا یافتن مقدار آّب سرد شده و درجه حرارت آن و افت فشار حاصله در هنگامی که از کویلهای آبی استفاده گردد، می باشد.

بنابراین می توان بدون توجه به انتخاب نهایی دستگاه برودتی، کویل را بطور آزمایشی انتخاب کرد. اگر با اولین انتخاب کویل، عملکرد سمت سیال مبرد رضایتبخش نباشد بایستی کویل دیگری را که دارای عملکرد مناسبی در سمت هوا است، امتحان کرد. با انتخاب بهینه، از دستیابی به عملکرد و هزینه عملیاتی مناسب اطمینان حاصل می شود.

غالباً در کاربردهای چند منطقه ای، نقطه شبنم دستگاه در فضاهای مختلف تفاوت می کند. اگر چه هزینه سیستم توسط نقطه شبنم پایین وسایل اطاق نظیر شبنم کویل مشخص می شود، ولی نقطه شبنم بالاتری را می توان انتخاب کرد و یک مصالحه قابل قبولی بین رطوبت نسبی اطاق در شرایط طراحی با درجه حرارت نقطه شبنم پایین تر ایجاد نمود.

مقدار افزایش رطوبت نسبی بوسیله کاهش درجه حرارت نقطه شبنم پایین تر ایجاد می شود.
مقدار افزایش رطوبت نسبی به وسیله کاهش درجه حرارت حساب خشک جبران خواهد شد.

در مورد اطاق کنفرانس که بار نهان آن نسبتا زیاد است امکان دارد اتخاذ چنین تصمیمی لازم باشد. اگر برای این کاربرد چنین مصلحتی غیر قابل قبول است. می توان با مجهز کردن این فضای خاص به سیستم جداگانه به حداکثر جنبه اقتصادی دست یافت.

استفاده مستقیم یا استنتاجی از یکی از دو روش، همراه با مواجه با دسته بندیهای گوناگون کویل و تکنیکهای انتخاب کویل خواهد بود. این روش ها، روش نقطه شبنم دستگاه ( درجه حرارت موثر سطح) و روش اطلاعات اساسی تصحیح شده می باشند.

روش دومی در ارتباط با محاسبه عملکرد کویل از روی معادلات و اطلاعات اساسی انتقال حرارت است، با آمیختن تعیین عملکرد سمت هوا و عملکرد سمت سیال مبرد، این روش تبدیل به یک عمل خواهد شد. در عین حال روش اطلاعات اساسی محتاج به فرضهایی است که همیشه بعد از انتخاب کردن تجهیزات اصلاح می گردد. و بنابراین یک روش سعی و خطا خواهد بود. ممکن است تعداد ردیف های کویل که نتیجه محاسبات است ، اعشاری باشد که بایستی به عدد صحیح تبدیل شود، و این به نوبه خود باعث لزوم محاسبه مجدد عملکرد می گردد. روش نقطه شبنم دستگاه استنتاج شده از مفهوم ( دو – مرحله) در انتخاب کویل و پارامترهای مورد نیاز آن است.

ردیف های کویل بدست آمده تنها ناشی از بررسی ارقام صحیح واستاندارد ردیف های کویل می باشد.
نمودارهای مختلفی هستند که برای ارزیابی عملکرد سمت هوای کویلهای سرمایش استفاده می شوند، برای استفاده از این نمودارها بایستی با شرایط ورودی و خروجی هوا وارد آنها شد. عملکرد حاصل از نمودارهای مذکور بر اساس ضریب بای پس کویل و نقطه شبنم دستگاه خواهد بود.

یک زاویه قائمه را که در درجه حرارت حباب خشک ورودی ثابت شده و حول آن می چرخد در نظر بگیرید. با چرخاندن این زاویه قائمه از تقاطع های گوناگون ضریب بای پس کویل و خط ارتباطی بین درجه حرارت حباب تر هوای ورودی و خروجی عبور کنید، ضریب بای پس حاصل نمایانگر ضریب بای پس است که درجه حرارت حباب خشک را برآورده می سازد. نقطه شبنم دستگاه را می توان در نقطه تقاطع انتخابی خواند.

وقتی ضریب بای پس یک کویل مشخص نباشد، عملکرد کویل را می توان در روی نمودار رسم کرد و ضریب بای پس را در محل تقاطع خط ارتباطی بین درجه حرارتهای حباب تر ورودی و خروجی با خط ارتباطی بین درجه حرارتهای حباب خشک ورودی و خروجی خواند . بنابراین میتوان مستقیما ضرایب بای پس کویلهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود.

هنگامی که انتخاب کویل سرمایش بعد از تهیه فرم تخمین بار تهویه مطبوع صورت گیرد، ضریب بای پس کویل انتخابی بایستی تا حد معقولی با ضریب بای پس تخمین زده شده در فرم مطابقت داشته باشد. اگر این تطابق وجود نداشته باشد بایستی ضریب بای پس را مجدداً تخمین زد.
http://kimia-arike.com/article-2.aspx

هیت پمپ:
هیت پمپها از قسمتهای اصلی تکنولوژی تهویه مطبوع هستند. این دستگاهها گرما را از یک محیط به محیط دیگر و از طریق ماده مبرد انتقال می دهند. درصد سرمایش، این اجزاء گرما را در یک محیط بسته مثل اتاق یا جای صنعتی به فضای بیرون انتقال می دهند که منجر به سرمایش منطقه مذکور می شود. این مهمترین نقش هیت پمپ در سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع است. البته هیت پمپها به نگهداری این پروسه کمک می کنند. آنها می توانند گرمای خارج شده از هوای بیرون را به داخل پمپ کنند و محیطهای دروی نیز در جرخه بالعکس با استفاده از سرما، گرم خواهند شد.

بهره وری هیت پمپ:
این دستگاهها مزایای زیادی به عنوان یک راه حل گرمایی دارند. سیستمهای مشابه خنک کن برای گرمایش نیز استفاده می شوند که نتیجه آن، سرمایه گذاری کمتر و راجتی بیشتر در خرید و نگهداری آنهاست. بر خلاف سوخت فسیلی، هیت پمپها گرما را از هوای بیرون می گیرند. نسبت بهره وری آنها سه به یک و یا بالاتر است و در مقایسه با گرمایش الکتریکی، از مزایا و بهره وری بیشتری برخوردارند. بنابراین برای هر یونیت انرژی مصرف شده توسط هیت پمپ، 3 یا بیشتر واحد گرما بدست می آید.

راحتی هیت پمپ:
هیت پمپها در ترکیب با تکنولوژی برتر ساکورا، راحتی زیادی در گرمایش داخلی و پروسه بهره وری به همراه آورده اند. هیت پمپها توانایی استخراج گرما از هوای خارج را حتی در سردترین روزهای زمستان را نیز دارند. سیستمهای هیت پمپ ساکورا توانایی ایجاد گرمایش و سرمایش در محیطهای صنعتی را به خوبی تامین آسایش و بهره وری گرمایش داخلی دارند.

هیت پمپهای ساکورا:
بیشتر محصولات تجاری ساکورا در مد گرمایش وجود دارند که به سیستم اجازه می دهند تا به اندازه سرمایش، عمل گرمایش را نیز انجام دهند. یونیتهای به همراه مد گرمایش شامل چیلرها و سیستمهای VRV و مولتی ها هستند.


صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic