برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

تولید

 

نیروگاه بخاری

نیروگاهی است كه در آن از انرژی حرارتی سوخت های مایع، جامد وگاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.

 

نیروگاه گازی

نیروگاهی است كه در آن از انرژی حرارتی سوخت‌های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گاز برای تولید برق استفاده می‌شود.

 

نیروگاه چرخه ترکیبی

نیروگاهی است كه در آن علاوه بر انرژی الكتریكی تولید شده در  توربین های گازی از حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین های گازی جهت تولید بخاردر یك دیگ بخار بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یك دستگاه توربو ژنراتور بخاری تولید انرژی برق می كند .

 

نیروگاه دیزلی

نیروگاهی است كه در آن از سوخت نفت گازجهت راه اندازی موتور دیزلی استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصله توسط ژنراتور كوپله شده با آن ، به انرژی الكتریكی تبدیل می شود. 

 

نیروگاه برق آبی

نیروگاهی است كه در آن از انرژی پتانسیل آب انباشته شده در پشت سدها یا انرژی جریانی آب رودخانه ها  جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می گردد .

 

نیروگاه برق بادی

مزرعه توربین های بادی كه برق تولیدی از انرژی باد را به شبكه سراسری تغذیه می كند را اصطلاحاً نیروگاه بادی می گویند.

 

قدرت نامی

 قدرت نامی یك دستگاه توربین یا دستگاه تولیدی نیروی محركه از طرف سازنده بر روی پلاك مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب  اسب بخار یا مگاوات نوشته شده است . در ماشین‎های كوچك قدرت نامی بر حسب  كیلووات مشخص می گردد.

 

قدرت عملی

بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط محیطی(ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و رطوبت نسبی) است.

 

قدرت عملی بیشترین

قدرت عملی در فصل زمستان (یا قدرت عملی در سرد ترین روز سال ).

 

قدرت عملی کمترین

قدرت عملی در فصل تابستان (یا قدرت عملی در گرمترین روز سال ). 

 

میانگین قدرت عملی

میانگین قدرت عملی فصلی مولدهای برق 

 

قدرت قابل تولید نرمال

توانی است كه یك واحد در شرایط عادی و بدون هیچگونه اشكال فنی و بدون اثرات سوء بر روی واحد می‎تواند تولید كند .

 

حداکثر قدرت تولیدی همزمان با پیک بار شبکه

 

حداكثر قدرت تولیدی همزمان واحدها در پیك بار شبكه طی یكدوره مشخص كه ممكن است از جمع قابلیت تولید واحدها كمتر و یا مساوی با آن باشد .

تذكر 1 – در صورتیكه دوره انتخابی یكسال باشد ،‌ حداكثر قدرت تولید شده بعنوان پیك بار تولید شده سال آن شبكه محسوب می گردد .

تذكر 2 – از پیك بار تولید شده سالیانه می‎توان جهت محاسبه ضریب بار شبكه استفاده نمود .

 

تولید ناویژه نیروگاه

جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یك نیروگاه كه در طی یك دوره زمانی معین (مثلاً یكسال) روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت  یا مگاوات ساعت اندازه گیری می شود .

 

مصرف داخلی واحد

مقدارانرژی الکتریکی كه توسط تجهیزات كمكی و جنبی یك واحد كه جهت راهبری آن چه در حالت كار و چه درحالت توقف لازم است برحسب كیلووات ساعت و در طول یكدوره مشخص را مصرف داخلی واحدگویند.

 

 

مصرف داخلی نیروگاه (فنی)

جمع مصارف داخلی كه مستقیماً‌ در تولید نقش دارند (در طول یكدوره مشخص بر حسب كیلووات ساعت) مصرف داخلی فنی نیروگاه می باشد .

 

مصرف داخلی نیروگاه (غیر فنی)

جمع مصارف داخلی كه مستقیماً در تولید نقش ندارند  (در طول یك دوره مشخص بر حسب كیلووات ساعت) مصرف داخلی غیر فنی نیروگاه می باشد .

 

تولید ویژه (واحد)

تفاضل انرژی ناویژه واحد و مصرف داخلی واحد بر حسب كیلووات ساعت یا مگاوات ساعت است .  

 

تولید ویژه (نیروگاه) 

  تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاهها در یك دوره معین و برحسب كیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه می شود.

                                                                         

 حداکثر بار همزمان

در یك سیستم برق كاملاً‌ بهم پیوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سیستم به مگاوات.در مواردیكه سیستم بهم پیوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پیوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات ، بطور همزمان بدست می آید . با توجه به اختلاف ساعت پیك در مناطق مختلف وابسته به یك سیستم سراسری بهم پیوسته ،‌حداكثر بار همزمان كمتر از جمع بار حداكثر مناطق می باشد .

 

 حداکثر بار غیر همزمان

عبارت از مجموع بیش‌ترین بارهای مصرف شده در مناطق مختلف كشور در یك دوره‌ زمانی معین است. بیش‌ترین بارهای مناطق، لزوماً همزمان نیستند.

 

ضریب بار تولیدی (شبکه)

نسبت کل انرژی تولیدی طی یک دوره مشخص  (عموما یک دوره یک ساله ) به حاصلضرب پیک بار سیستم و طول زمان دوره مربوطه به ساعت (عموما 8760 ساعت)

 

 

(پیک بار تولیدی*8760)/(کل انرژی تولیدی شبکه در طول سال*100)= درصد ضریب بار تولیدی

ضریب بار واحد

نسبت کل انرژی تولید شده در یک واحد در طی یک دوره مشخص (عموما یک دوره یک ساله) به حاصلضرب قدرت عملی واحد و ساعات کارکرد در دوره مورد نظر

 

(قدرت عملی*ساعات کار)/(کل انرژی تولیدی شبکه در طول سال*100)= درصد ضریب بار تولیدی واحد

ضریب بار نیروگاه میانگین وزنی ضریب بار واحدهای آن نیروگاه است.

 

ضریب بهره برداری نیروگاه ، منطقه ، کشور

نسبت كل انرژی تولید شده در یك نیروگاه، منطقه یا کشور طی یك دوره مشخص (عموماً یك دوره یكساله) به حاصلضرب قدرت عملی نیروگاه،منطقه یا کشور و طول زمان دوره مربوط به ساعت .

 

    ( قدرت عملی * 8760) /( انرژی تولیدی ناویژه * 100)= درصد ضریب بهره برداری

 

ضریب آمادگی

 

    ( قدرت عملی)  /(قدرت قابل تولید * 100)= ضریب آمادگی

 

ضریب ناآمادگی

 

  ( قدرت عملی)  /(مجموع قدرت غیر آماده بهره برداری  * 100)= ضریب ناآمادگی

 

ضریب خروج اضطراری

 

 ( اضطراری)  /(خروجی ها و محدودیت ها  * 100)= ضریب خروج اضطراری

 

نرخ خروج اضطراری

 

  ( خروجی ها و محدودیت های اضطراری + ذخیره گردان + تولیدشده)  /(خروجی ها و محدودیت های اضطراری  * 100)= نرخ خروج اضطراری

 

نرخ گرمایشی ویژه

 

میزان حرارت مصرفی برای تولید هر كیلووات ساعت را گرمایشی ویژه گویند كه به كیلوكالری بر كیلووات ساعت نشان داده می‎شود .

 

 

( انرژی الکتریکی تولیدی ناویژه) / ( انرژی حرارتی مصرفی)= نرخ گرمایشی

 

راندمان حرارتی

 

با توجه به این كه انرژی حرارتی یك كیلووات ساعت برق به طور ثابت 860 كیلو كالری است، بازده واحدها یا نیروگاه‌های حرارتی از طریق فرمول زیر به دست می‌آید: 

 

 

(انرژی حرارتی مصرفی به ازای 1 کیلووات ساعت برق تولید شده) / (860 * 100 )= راندمان حرارتی به درصد

 قدرت تولید شده در پیک

توانی است كه واحد در زمان پیك تولید كرده است .

 

قدرت یا انرژی وارد شده (واردات)

عبارتست از مجموع قدرت یا انرژی وارد شده از طریق خطوط فرامنطقه ای (این رقم با علامت منفی در گزارش‎های دیسپاچینگ ملی نمایش داده می شود) .

 

ذخیره

 تفاضل توان قابل تولید و توان تولید شده درپیك است .

 

ذخیره گردان

تفاضل توان قابل تولید و توان تولید شده واحدهای در مدار در زمان پیك است

 

ذخیره غیرگردان

 توان قابل تولید واحد یا واحدهای خارج از مدار كه آماده بهره برداری می باشند .

 

ذخیره تولید

نسبت مجموع ذخیره های گردان و غیرگردان به كل قدرت قابل تأمین در زمان پیك می باشد و نشان‎دهنده میزان ظرفیت تولید آماده ای است كه جهت استفاده در مواقع اضطراری و تغییرات ناگهانی بار بكار می آید .

 

قدرت یا انرژی خارج شده (صادرات)

عبارتست از مجموع قدرت یا انرژی خارج شده از طریق خطوط فرامنطقه ای  (این رقم با علامت مثبت در گزارش‎های دیسپاچینگ ملی نمایش داده می شود).

 

معادل افت فركانس

بخشی از انرژی یا توان مورد نیاز مصرف كه در اثر كاهش یا افزایش فركانس از حد نامی ، از بار نامی سیستم كاسته و یا افزوده می شود .

 

نیاز مصرف

مجموع بار مورد نیاز شبكه ، از جمع بار تولید شده توسط مجموع تولید ناویژه نیروگاه ها ،دریافتی از كشورهای همجوار، معادل افت فركانس ، معادل خاموشی اعمال شده را نیاز مصرف می‎گویند . نیاز مصرف به صورت توان در پیك و انرژی در یك دوره زمانی تعیین می گردد.

 

 ضریب بار كل

 ضریب بار كل از فرمول زیر محاسبه می گردد.

 

( 24 * قدرت نصب شده) / ( 100* نیاز مصرف انرژِی کل) = ضریب بار کل

 

نیاز مصرف اصلاح شده

مجموع نیاز مصرف شبكه و معادل اعمال مدیریت صنایع را نیاز مصرف اصلاح شده می گویند.

 

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های داخلی

انرژی تولید نشده واحد به دلیل معایب و محدودیت های ایجاد شده روی واحد و یا تجهیزات كمكی.

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت داخلی بر اساس قدرت عملی فصلی= زمان محدودیت * مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی نحوه محاسبه : زمان محدودیت ×  مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی برابر است با انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت داخلی بر  اساس  قدرت عملی فصلی.

 

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های خارجی

 انرژی تولید نشده واحد به دلیل معایب و  محدودیت‎های اعمال شده به نیروگاه توسط عوامل خارجی(شبكه ، سوخت ، منابع آب پشت سدها و غیره) كه بهره برداری نیروگاه در آن نقشی ندارد

 نحوه محاسبه: انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت خارجی بر اساس قدرت عملی فصلی برابر است با

زمان محدودیت * مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی برابر است با انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های خارجی بر اساس قدرت عملی فصلی

نیروگاه های اختصاصی

 این نیروگاه ها متعلق به صنایع بزرگ نظیر(فولاد مباركه ، ذوب آهن ، مس سرچشمه و …) هستند و برق تولید می كنند و امكان داد و ستد انرژی با شبكه های وزارت نیرو در آنها وجود دارد.

سهم برق از مصرف انرژی نهایی

مصرف انرژی برق تقسیم بر مصرف نهایی انرژی

 

مقدار آلاینده های محلی در تولید برق

میزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO2,NOX تقسیم بر کیلووات ساعت تولید ناخالص (هریک جداگانه)و واحدآن  ppm,ppb  است .

 

ضریب ذخیره

 ضریب ذخیره کشور از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

(ظرفیت عملی نیروگاه) / ( 100* (حداکثر نیاز مصرف - ظرفیت عملی کل نیروگاه ها )) = ضریب ذخیره

 

 کمبود ضریب ذخیره

کمبود ضریب ذخیره از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

   (ظرفیت عملی نیروگاه) / ( 100*((حداکثر نیاز مصرف - ظرفیت عملی کل نیروگاه ها )-  26))= کمبود ضریب ذخیره

 

 

متوسط کارکرد نیروگاه

متوسط ساعت کارکرد واحد های یک نیروگاه 

 

 

انتقال و فوق توزیع

 

شبکه

 یک "شبکه" عبارتست از یک سری پست ها، خطوط، کابل ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی از نیروگاه ها به مصرف کننده نهایـــی متصل شده اند . دامنه شبکه ممکن است ، به عواملی غیر از گروه بندی الکتریکی اتصالات یا تجهیزات محدود شود، به عنوان مثال ، ممکن است محدودیتی بر یک ناحیه جغرافیایی خاص ، یک ولتاژ ، یک نوع جریان ، یک مالکیت مطرح باشد یا ممکن است که آن تابعی از مرز بین نیروگاهها و مصرف کننده های انرژی الکتریکی باشد .

 

شبکه به هم پیوسته

شبكه ای است كه می تواند به صورت ملی و یا فراملی در وظیفه اصلی خود قابل تنظیم باشد به طوریكه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر كارآیی بتواند درخواست های انرژی برق را با تولید آن به سطح بهینه برساند .

 

خارج از شبکه

شبكه های منطقه ای، استانی و یا شبكه های جزیره ای كه به شبكه های مجاور یا شبكه بهم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشته باشند .

 

مدار یک خط یا کابل الکتریکی 

عبارت است از تعدادی از هادی های بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک که یک سیم سه فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند .

 

 پست یا ایستگاه برق

محلی است كه با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها ، كلیدها ، سكسیونرها ، وسایل اندازه گیری ، خطوط ورود و خروج ، راكتور و كاپاسیتور و بی های مختلف برای انتقال و توزیع برق از آن استفاده می‎شود .

پست بخشی از یک شبکه است ، که در یک مکان مفروض متمرکز شده و جهت اتصال و قطع انتخابی مدارات الکتریکی در داخل یک شبکه بکار میرود . مضافاً اینکه ممکن است قابلیت انتقال انرژی الکتریکی بین شبکه هایی که در سطوح ولتاژی متفاوت بهره برداری می شوند وجود داشته باشد .

 

انواع پست از نظر جغرافیائی

1-پست GIS (كمپكت فشرده) : به پستی گفته می شود كه عایق استفاده شده در آن گاز SF6 است . یعنی تمام اجزای پست (بریكر - باس‎بار - سكسیونر و …) با فضای آزاد ارتباطی ندارد Gas Isolated Substation و به همین دلیل فضای كمی را اشغال می نماید و سرپوشیده است (indoor)

 

2-پست متعارف (AIS ): به پستی گفته می شود كه كلیه تجهیزات اصلی در فضای باز قرار می گیرند و با توجه به شرایط آب و هوائی سطح اشغال شده توسط آن در مقایسه با پست فشرده بزرگتر است .

3- پست سیار : به پستی گفته می شود كه در مواقع اضطراری و به طور موقت با نصب یك ترانسفورماتور سیار در محدوده خطوط انتقال به صورت T-off یا ورود و خروج برق بخشی از مصرف كنندگان تامین می‎گردد .

 

 

انواع پست از نظر تجهیزات

1- پست SS (Switch Station) (کلید خانه) این پست فقط شـــــامل خطوط انتقال و كلید و سكسیونر و راكتــــور می باشد . مثال : پست رودشور - جلال – تیران و غیره

2- پست GS  (Generator station) یــــــا ( پست بلافصل نیروگاهی) این پست متصل به یك نیروگاه  می باشد و به  آن دسته از پست هایی اتلاق می گردد كه انرژی تولیدی نیروگاه را به شبكه انتقال می‎دهند ، این پست‎ها جزء پست های انتقال نیستند و مالكیت آنها با نیروگاه می باشد .

3- پست های معمولی انتقال و فوق توزیع این پست ها دارای دو یا چند سطح ولتاژ می باشد که توسط ترانسفورماتور به یکدیگرمتصل اند .

 

ولتاژ

 اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را گویند .

 

ولتاژ طراحی مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت آمپر)

 عبارت است از حداکثر ولتاز نرمال بین فازهایی که بر اساس آنها طراحی و ساخته شده است .

 

ولتاژ بهره برداری مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت آمپر)

 عبارت است از حداکثر ولتاژ بین فازها که مدار عموماً به ازارء آن بهره برداری می شود .

 

ترانسفورماتور

دستگاهـی است که در پست یا ایستگاه بـرق نصب می شود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی بکار می رود.

 

نسبت تبدیل 

همان نسبت ولتاژ اولیه و ثانویه و (ثالثیه) در ترانسفورماتورهای پست (ایستگاه برق) است که نشان می دهد انرژی الکتریکی با چه ولتاژی وارد ترانسفورماتور می شود و با چه ولتاژهایی از آن خارج می شود .

 

حداکثر بار اکتیو (توان مؤثر)

حداكثر توان حقیقی كه از ترانسفورماتورهای پست در طول یكدوره یكساله می گذرد .

 

حداکثر بار راکتیو (توان غیرمؤثر)

حداكثر توان راكتیو كه از ترانسفورماتورهای پست در طول یكدوره یكساله می گذرد .

 

ظرفیت پست

ظرفیت نامی یك ایستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب كیلوآمپر می باشد.

 

ظرفیت راکتور

عبارتست از ظرفیت نصب  شده نامی راكتور، حك شده بر روی پلاك مشخصه آن بر حسب كیلووار یا مگاوار .

 

 ظرفیت خازن

عبارتست از ظرفیت نصب شده نامی هر مجموعه خازنی به كیلووار یا مگاوار كه بر روی پلاك مشخصه آن حك شده است .

 

نسبت حداکثر بار به ظرفیت

(جمع ظرفیت ترانس ها * 0.9 ) / (حداکثر بار اکتیو * 100 )= نسبت حداکثر بار به ظرفیت

 

طول مدار

عبارتست از میانگین طول واقعی هادی یك مدار از پست مبدا تا پست مقصد به کیلومتر

طول مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلومتر) عبارت است از طول حقیقی هر یک از هادی های آن یا متوسط طول هادیها ، در صورت وجود اختلاف قابل ملاحظه در طول های آنها

 

طول مسیر

عبارتست از مجموع فاصله دكلهای خط بین دو نقطه مبدا خط و مقصد آن یا اولین پست بعد از پست مبدا به كیلومتر به عبارت دیگر طول مسیر یک مدار یا خط الکتریکی (متر یا کیلومتر)، اعم ازهوایی یا زیر زمینی عبارت است از طول تصویر واقعی آن.

در آمار انبوه بهتر است طول مدار به جای طول مسیر قید شود .

 

نام هادی

نام تجاری - فنی هادی كه در خط انتقال مورد استفاده قرار گرفته است . 

 

طول كابل خط

در خطول زیر زمینی، طول تعداد رشته كابل های بكار گرفته شده در طول مسیر

 

نوع غلاف

در خطوط زیر زمینی جنس غلاف كابل مورد استفاده قرار گرفته شده که معمولاً مسی – آلومینیومی است.

 

سطح مقطع

سطح مقطع موثر كابل خط زمینی (بر حسب میلیمتر مربع)

 

جریان مجاز

حداكثر شدت جریانی كه هادی در آن زمان به حد حرارتی می رسد . حداكثر جریانی كه بدون صدمه زدن به هادی بطور دائمی می تواند از هادی عبور نماید .

 

تعداد باندل

عبارتست از تعداد هادیهای هر فاز كه می تواند 2و3و4 سیم باشد كه به وسیله جداساز با فاصله معین وموازی با یكدیگر نگاه داشته می شود و با یكدیگر در ارتباط می‎باشند.

 

سیم محافظ

سیمی است كه معمولاً  برای محافظت هادیهای فاز وسایر تجهیزات در مقابل برخورد مستقیم صاعقه مورد استفاده قرار می‎گیرد و در بالاترین قسمت برج نصب می گردد و از طریق برج به زمین اتصال دارد و جنس آنها فولاد گالوانیزه یا با پوشش آلومینیوم و یا از نوع آلومینیوم فولاد است كه جدیدا از نوع با هسته فیبرنوری نیز استفاده شود .

 

 

کد دیسپاچینگ خط

شماره شناسایی خط بر اساس دستورالعملهای دیسپاچینگ می باشد . در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده می گردد كه حرف اول و دوم به ترتیب علامت شناسایی پست ابتدا و پست انتهای خط و اولین رقم بعد از حروف شناسایی ، نشان‎دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر شماره خط می باشند .

 

خط چند مداره

خطی است كه دارای چندین مدار برق با یك ولتاژ یا ولتاژهای مختلف می ‎باشد.

 

خط تک مداره 

خطی است كه تنها یك مدار الكتریكی پست ابتدا را به پست انتها متصل نماید .

 

برج زاویه ای یا دكل كششی (TensionTower)

دكلی است كه زاویه مجاز انحراف خط در آن زیاد است و با توجه به نوع آن می تواند اختلاف كشش در دو طرف را تحمل كند . زنجیره مقره‎ها در امتداد سیم قرار می‎گیرند . از این نوع دكل در مسیر مستقیم یا نقاط زاویه استفاده می شود.

 

برج آویزی  یا دكل آویزی   (Suspension Tower)

دكلی است كه زاویه مجاز انحراف خط در آن از چند درجه تجاوز نمی كند و زنجیره مقره بصورت I ، II یا Vتك یا چند تائی می باشد و كشش افقی سیم در دو طرف آن مساوی است .

 

زنجیره مقره

 ارتباط چند مقره سری شده با دکل را گویند .

 

جنس مقره

می تواند شیشه ای یا سرامیکی و یا سلیکون رابر باشد .

 

نوع برج 

 می تواند فلزی بصورت ( دکل یا تلسکوبی )و یا چوبی و یا سیمانی باشد .

 

سیم محافظ (سیم گارد )

می تواند سیم معمولی یا غیر فیبر نوری (7NO8 ویا ...) و یا کابل فیبر نوری (OPGW و یا . .. ) باشد .

 

در فرمول ( Z(R,X,B 

Z : امپدانس الکتریکی خط یا مقاومت ظاهری خط                             R : مقاومت الکتریکی خط بر حسب اهم بر کیلومتر

X : اندوکتانس خط یا مقاومت القایی خط بر حسب اهم بر کیلومتر         B : سوسپتانس خط

 

خروج طبق برنامه

 خروج ازمدار واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها که براساس برنامه سالیانه قبل از شروع هر سال توسط دیسپاچینگ تعیین و تصویب می گردد .

 

خروج اضطراری

خروج واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها بدلیل وقوع خرابی یا شرایط دیگر که در برنامه سالیانه پیش بینی نشده باشد .

 

برقدارکردن

در مدار قرار گرفتن واحد نیروگاهی ، خطوط و یا تجهیزات پست ها برای اولین مرتبه و یا بعد از تعمیرات درازمدت

 

خروج با موافقت

خــروج واحد نیروگاهی ، خطـوط و یا تجهیزات پست ها بصورتیکه طبق برنامه سالیانه نباشد ولی بدلیل شرایط موجود در شبکه و با هماهنگی با دیسپاچینگ منطقه ای یا ملی انجام گیرد .

 

تحت تانسیون

در مدار قرار گرفتن خطوط و یا تجهیزات پست ها برای انجام برخی از آزمایشات و یا تحویل از پیمانکار بدون بارگیری در شبکه

 

خروج خودکار

خروج واحد های نیروگاهی خطوط و یا تجهیزات پستها بدلیل عمل کردن حداقل یکی از دستگاه های حفاظتی (عامل انسانی در آن دخالت ندارد )

 

وصل مجدد

وصل خطوطی که در اثر خارج شدن خودکار بدلیل عملکرد سیستمهای حفاظتی به طور اتوماتیک مجددا" در مدار قرار گیرند .

 

انرژی عبوری از خط

مجموع قدر مطلق انرژی عبوری از خط در طول یک سال .

 

 

 

توزیع

 

شبکه توزیع

مجموعه ای متشکل از خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط و فشار ضعیف و پستهای زمینی و هوایی می باشد که برای توزیع انرژی برق در یک محدوده معین بکارگرفته می شود.

 

فروش

 

فروش داخلی:

 فروش برق در داخل کشور به مشترکین و بر اساس تعرفه های اعلام شده توسط وزارت نیرو انجام می گیرد.

 

فروش برون مرزی

 فروش برق بر اساس میزان تبادل انرژی با کشورهای مختلف و بر اساس نرخ تبادل مندرج در قرارداد انجام می گیرد .  ممکن است نرخ تبادل بر اساس ساعات مختلف شبانه روز و فصول

مختلف سال متفاوت باشد.

 

 مشترکین

اشخاص حقیقی یا حقوقی كه انشعاب یا انشعاب های مورد تقاضای آنها بر طبق مقررات برقرار شده باشد .

 

 مشترکین عمومی

کلیه سازمان ها و ادارات دولتی ، بیمارستان ها ، اماکن و ....

 

سایر مصارف

بجز مشترکین خانگی ، سایر مشترکینی که مشمول تعاریف مشترکین عمومی ، کشاورزی و صنعتی قرار نمی گیرند ، مشمول تعرفه سایر مصارف (تعرفه شماره 5) می باشند .

 

 

کنتورهای چند زمانه

کنتورهای دیجیتالی قابل برنامه ریزی که توانایی ثبت جداگانه انرژی مصرفی مشترک در ساعات کم باری، عادی و پرباری شبانه روز را دارا می باشند .

 

تلفات شبکه توزیع

تلفات انرژی است که در تجهیزات و خطوط توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می شود.

 

مدیریت مصرف

بهینه سازی الگوی نیاز مصرف مشتركین با انگیزه افزایش ضریب بارشبكه ویا اجتناب از اعمال خاموشی ، بدون اخلال در فرایندهای مشتركین.

 

مدت خاموشی به مشترک

 از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

(انرژی تحویلی) /( انرژی توزیع نشده * 1000) = نرخ انرژی توزیع نشده در هزار

 

  

فروش مستقیم در شرکت های توزیع 

فروش به مشترکینی که روی ولتاژهای فشار متوسط دارای فیدر اختصاصی از پست فوق توزیع بوده و دارای لوازم اندازه گیری اختصاصی در پست فوق توزیع می باشند. همچنین دیماند مصرفی آنها دو مگاوات به بالا است و معمولا" جزء تعرفه های صنعتی و عمومی هستند.

 

فروش مستقیم در شرکت های برق منطقه ای

فروش به مشترکین خاصی که روی ولتاژ 63کیلوولت و به بالا تغذیه می گردد.

 

نیروی انسانی

 

1-    نیروی انسانی شاغل اعم از كارمند و كارگر دارای

سه وضعیت استخدامی ، رسمی ، حكمی ( ثابت ) و قراردادی به شرح زیر می باشد :

 

 

الف : كاركنان رسمی

این قبیل كارمندان تابع مقررات  استخدامی شركت های دولتی و از نظر بازنشستگی تابع قانون استخدام كشوری    می باشند و از این قبیل كارمندان كسورات بازنشستگی به میزان 5/22% كسر میگردد كه سهم كارمند 9% و سهم كارفرما 5/13% می باشد .

 

ب : كارکنان حكمی ( ثابت )

این قبیل كاركنان به دو دسته به شرح زیر تقسیم می گردد .

1-   كارمندان حكمی : این قبیل كارمندان از نظر استخدامی تابع مقررات استخدامی شركت های دولتی و از نظر بازنشستگی تابع صندوق تامین اجتماعی می باشند از این قبیل كارمندان 27% حق بیمه كسر   می گردد كه 7% به عهده كارمند و 20% به عهده كارفرما می باشد .

 

2-   كارگران حكمی : این قبیل كارگران از نظر استخدامی تابع قانون كار جمهوری اسلامی ایران می باشند و از نظر بازنشستگی تابع قانون صندوق تامین اجتماعی بوده و از این قبیل كارگران 30% حق بیمه كسر می گردد كه 7% به عهده كارگر ، 20% به عهده كارفرما و 3% نیز بابت بیمه بیكاری است كه به عهده كارفرما   می باشد .

 ج : كاركنان قراردادی

این قبیل كاركنان نیز به دو دسته به شرح زیر تقسیم می گردند:

 

1-    كارمندان قراردادی

این قبیل کارمندان از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام  شركت های دولتی و از نظر مقررات  بازنشستگی تابع صندوق تامین اجتماعی می باشند و مبنای كسور حق بیمه آنها 27%  می باشد .

2-    كارگران قراردادی

این قبیل كارگران از نظر استخدامی تابع قانون كار جمهوری اسلامی ایران می باشند و از نظر بازنشستگی تابع صندوق تامین اجتــماعی هستند و مبنای كسور حق بیمه نیز 30% می باشد .

 

مامور

براساس مصوبه وزارت نیرو به كاركنان رسمی برقهای منطقه ای كه بدون بازخرید كردن در شركتهای اقماری مشغول بكار می باشند اطلاق می شود و اگر فرد در شركتهای اقماری بصورت قراردادی استخدام شده باشد و در شركت مادر كار كند ، جزء كاركنان قراردادی شركت اقماری محسوب می‎گردد .

توضیح اینكه ماموران انتظامی جزء پرسنل نیروی انتظامی بوده و در آمار پرسنل شركت ها منظور نمی شوند .

 

 

 

بخش مشاغل

بخش های مختلف شغلی موجود در طرح‎های پرداخت حقوق و مزایای وزارت نیرو

كد 000/10 بخش مشاغل دفتری و اداری و مالی‎ ونیمه ‎تخصصی 

كد 000/20 بخش مشاغل فنی نیمه تخصصی

كد 000/30 بخش مشاغل كارشناسی و مدیریت اداری و مالی  

كد 000/40 بخش مشاغل كارشناسی و مدیریت فنی و مهندسی

كد000/50 بخش مشاغل خدماتی( كارمندان رسمی خدماتی )

كد 000/70 بخش مشاغل كارگری فنی

كد 000/80 بخش مشاغل كارگری خدماتی

 

 

مالی

 

استهلاک

کاهش تدریجی در ارزش تاسیسات برق حاصله از بهره برداری ، فرسودگی ، کهنگی، عوامل طبیعی، خرابی، نایاب شدن، گذشت زمان و غیره که به حساب هزینه استهلاک منظور می شود.

 

استهلاک انباشته

جمع مبالغی است که از زمان تحصیل دارایی به حساب هزینه استهلاک منظور شده است را هزینه استهلاک انباشته می نامند و آنرا در طرف دارایی ترازنامه در زیر   دارایی  مربوطه می نویسند و از آن کم می کنند تا مانده مستهلک نشده بدست آید.

 

بهای دفتری

مبلغی است که برای دارایی ها پس از کسر استهلاک انباشته ثبت می گردد.به عبارت دیگر مانده مستهلک نشده دارایی ، بهای دفتری نامیده می شود.

 

بهای تمام شده

مبلغ نقد پرداخت شده یا قابل پرداخت و یا ارزش نقدی اموال و خدمات دیگری که برای تحصیل کالاها، خدمات و یا سایر دارائی ها صرف و یا تعهد می شود تا دارایی در شرکت قابل استفاده گردد بهای تمام شده دارایی نامیده می شود.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic