برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)


استاندارد های


برقکاری ساختمان

1ــ هنگام بستن


سیم  پریزها رعایت این نكته كه سیم‌های فاز در همه كنتاكتهای پریزها
به
كنتاكت راست
متصل  گردند الزامی است.

ــ كلیه كلیدها


باید  سیم فاز مدار را قطع كنند و در مسیر سیم نول نباید قرار

بگیرند.

ــ مسیرهای


كابل‌كشی  روكار باید در امتداد افقی و عمودی با نظم و ترتیب كامل انجام
شوند و
علاوه بر  موارد فنی، زیبایی ظاهری كار نیز رعایت

شوند.

ــ كلیدو یا


پریزهایی كه دركنار درب یا پنجره نصب می‌شوند بایستی 15 سانتیمتر از
چهارچوب
فاصله
داشته باشند.

ــ كلیه


تابلوهای  دیواری باید در ارتفاعی نصب گردند كه ارتفاع بالاترین دسته
قطع
كننده
كلید به هیچ  وجه از 175 سانتیمتر بیشتر نباشد. و همچنین
ارتفاع
قسمت میانی تابلو
از سطح زمین  بطور متوسط برابر 160 سانتیمتر

باشد.

ــ تابلوهای برق


باید به طریقی نصب گردند كه اتكایی به سایر تأسیسات (از قبیل لوله آب،
لوله
برق،
لوله گاز، كابل‌ها و غیره) نداشته باشد.

ــ در مواردی كه


ارتباط پریز دیتا با سوئیچ از درون لوله پی.وی.سی انجام می‌گردد می‌باید
فاصله

حداقل 20 سانتیمتری بین كابل‌های شبكه با لوله‌كشی‌های برق رعایت
گردد. البته
در نشریه 110-2 گفته شده فاصله کابل جریان ضعیف از سیم برق 12
سانتی متر می
باشد

-میزان


نور  در محیط‌های مختلف بر اساس استاندارد به قرار زیر

است:


محیط


سرپوشیده
میزان


نور  بر حسب لوکس
انبار
20-75


lux
پله‌های


اضطراری
30-75


lux
راهرو


و  راه پله
75-200


lux
فروشگاه
75-300


lux
اتاق‌های


اداری
300-500


lux
بانک‌ها
200-1000


lux
خطوط


مونتاژ
300-1000


lux
محیط


سرباز
میزان


نور  بر حسب لوکس
هوای


آفتابی
10000-1000000 

lux
آسمان


ابری
100-10000


lux
هوای


گرگ و  میش
1-10


lux
آسمان


مهتابی
0.1-1


lux
شب


ابری
0.01-0.1


lux
آسمان


با  ستاره ها (بدون ماه)
0.001-0.01


lux
ستاره


و  ابری
0.0001-0.001


lux - شیرهائی که در سیستم لوله کشی گاز

استفاده می شود، تا قطر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ )باید از نوع برنجی ، ربع گرد
توپکی و
دنده ای طبق استاندارد ملی شماره ۴۰۴۷ و برای  قطرهای بالاتر از
۵۰ میلی متر باید
از نوع فولادی ربع گرد توپکی فلنچی ، جوشی و یا  دنده ای
طبق استاندارد شرکت ملی

گاز ایران به شماره (۱۹۹۴) IGS-MS-PL-010 باشد
.۲- قطر شیر فرعی باید با قطر

لوله  گاز ورودی به هر آپارتمان یکسان باشد .

۳- اگر ملکی دارای چند ساختمان

مجزا  باشد ، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کننده اصلی ، باید یک شیر قطع
کننده
داشته  باشد .

۴-شیر اصلی مصرف باید بلافاصله

بعد  از کنتور و در ارتفاع ۱۸۰ سانتی متری از کف نصب شود
.

۵- شیر فرعی - شیر واحد مسکونی :

در  ساختمانهای بیش از یک واحد مسکونی ، باید روی لوله انشعاب هر واحد
منشعب از
لوله  های اصلی ، در ارتفاع مناسب و بدور از صدمات فیزیکی
و  قابل دسترس برای
ساکنین آن  ساختمان ( ارتفاع حدود ۱۸۰سانتی متری
) برای قطع سریع و کامل جریان نصب
شود .

۶- محور لوله شیر تمام دستگاههای

گاز  سوز باید افقی ،موازی دیوار و در جهت دستگاه گاز سوز باشد ،
استثنائا شیرهای روشنائی می توانند قائم نصب گردند

.

۷-نقاط انتهائی لوله کشی (و

شیرها ) نباید در پشت درها و دستگاههای گازسوز واقع شود
.

۸- دسته شیر به وسیله پیچ و مهره

بر  روی شیر ثابت شده باشد .

۹- شیر باید در حالت بسته در

مقابل  فشار هوای ۰.۷ بار  ( ۱۰ پوند بر اینچ مربع ) كاملا غیر قابل
نشت باقی بماند
.

۱۰- کلیه شیرها در زمان بازرسی

نصب  شده باشند .

۱۱- نصب شیر ۵۰ میلی متر (۲

اینچ) بر  روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۲ تا ۴ اینچ ) با استفاده
از تبدیل
مجاز می  باشد .

۱۲- برای دستگاههای گاز سوزی كه

مابین قفسه بندی قرار می گیرند ، شیر انشعاب باید بالاتر از ارتفاع قفسه ها
باشد و
مستقیما در بالا و یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد
.

۱۳- در محلهائی كه شیر گاز در

مجاورت  كلید و پریز برق ، جعبه تقسیم ، جعبه فیوز قرار می گیرد ، شیر گاز
باید در
ارتفاع  حداقل ۱۰ سانتی بالاتر از كلید یا پریز و یا در فاصله
افقی ۱۰ سانتی متری
از آنها  نصب شود .
اگر
شیر اجبارا در زیر كلید یا
پریز ( در  تراز پائین تر از تراز ذكر شده )
قرار گیرد، یا بایستی حداقل ۱۰ سانتی
متر فاصله  افقی از لبه كلید و پریز
داشته باشد و یا در حداقل ۵۰ سانتی متر فاصله
با آن داشته  باشد
.


- شیرهائی که در سیستم لوله کشی گاز
استفاده می شود، تا قطر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ )باید از نوع برنجی ، ربع گرد توپکی و
دنده ای طبق استاندارد ملی شماره ۴۰۴۷ و برای  قطرهای بالاتر از ۵۰ میلی متر باید
از نوع فولادی ربع گرد توپکی فلنچی ، جوشی و یا  دنده ای طبق استاندارد شرکت ملی
گاز ایران به شماره (۱۹۹۴) IGS-MS-PL-010 باشد .

۲- قطر شیر فرعی باید با قطر
لوله  گاز ورودی به هر آپارتمان یکسان باشد .


۳- اگر ملکی دارای چند ساختمان
مجزا  باشد ، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کننده اصلی ، باید یک شیر قطع کننده
داشته  باشد .


۴-شیر اصلی مصرف باید بلافاصله
بعد  از کنتور و در ارتفاع ۱۸۰ سانتی متری از کف نصب شود .


۵- شیر فرعی - شیر واحد مسکونی :
در  ساختمانهای بیش از یک واحد مسکونی ، باید روی لوله انشعاب هر واحد منشعب از
لوله  های اصلی ، در ارتفاع مناسب و بدور از صدمات فیزیکی و  قابل دسترس برای
ساکنین آن  ساختمان ( ارتفاع حدود ۱۸۰سانتی متری ) برای قطع سریع و کامل جریان نصب
شود .


۶- محور لوله شیر تمام دستگاههای
گاز  سوز باید افقی ،موازی دیوار و در جهت دستگاه گاز سوز باشد ،
استثنائا شیرهای روشنائی می توانند قائم نصب گردند
.


۷-نقاط انتهائی لوله کشی (و
شیرها ) نباید در پشت درها و دستگاههای گازسوز واقع شود .


۸- دسته شیر به وسیله پیچ و مهره
بر  روی شیر ثابت شده باشد .


۹- شیر باید در حالت بسته در
مقابل  فشار هوای ۰.۷ بار  ( ۱۰ پوند بر اینچ مربع ) كاملا غیر قابل نشت باقی بماند
.


۱۰- کلیه شیرها در زمان بازرسی
نصب  شده باشند .


۱۱- نصب شیر ۵۰ میلی متر (۲
اینچ) بر  روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۲ تا ۴ اینچ ) با استفاده از تبدیل
مجاز می  باشد .


۱۲- برای دستگاههای گاز سوزی كه
مابین قفسه بندی قرار می گیرند ، شیر انشعاب باید بالاتر از ارتفاع قفسه ها باشد و
مستقیما در بالا و یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد .


۱۳- در محلهائی كه شیر گاز در
مجاورت  كلید و پریز برق ، جعبه تقسیم ، جعبه فیوز قرار می گیرد ، شیر گاز باید در
ارتفاع  حداقل ۱۰ سانتی بالاتر از كلید یا پریز و یا در فاصله افقی ۱۰ سانتی متری
از آنها  نصب شود .
اگر شیر اجبارا در زیر كلید یا
پریز ( در  تراز پائین تر از تراز ذكر شده ) قرار گیرد، یا بایستی حداقل ۱۰ سانتی
متر فاصله  افقی از لبه كلید و پریز داشته باشد و یا در حداقل ۵۰ سانتی متر فاصله
با آن داشته  باشد .


قسمت
دوم:


۱-می نیمم سایز ۲/۱
اینچ و  ماكزیمم 2 اینچ می باشد - شیر فرعی همیشه هم سایز لوله گاز ورودی هر
آپارتمان می  باشد و همچنین حق كم كردن سایز لوله قبل از شیر را هم
نداریم.


۲-شیرها تا قطر 50 میلی
متر ( 2 اینچ ) : برنجی ، ربع گرد توپكی و دنده ای و برای قطر بالاتر از 50 میلی
متر  فولادی * ربع گرد توپكی فلنچی ، جوشی و یا دنده ای .( البته بالاتر از50 میلی
متر  مجازبه استفاده نیستیم )
شیر در حالت بسته در مقابل فشار هوای 0.7 بار (
10پوند  بر اینچ مربع ) كاملا غیر قابل نشت باشد .


توجه : نصب شیر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ) بر روی لوله با قطر ۵۰ تا
۱۰۰ میلی متر ( ۲ تا ۴  اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می باشد .
۳- شیر
دستگاه گازسوزیكه بین قفسه  بندی قرار می گیرد ، بایدبالاتر ازارتفاع قفسه ها باشد
و نباید در بالا و یا پشت  دستگاه گازسوز قرار بگیرد .
۴- محور لوله شیر تمام
دستگاههای گاز سوز باید افقی  ، موازی دیوار و درجهت دستگاه گازسوز باشد ،استثنائا
شیرهای روشنائی می توانند قائم  نصب گردند .
۵- شیر مصرف در مواقع ضروری باید
حداقل 10 سانتی متر بالاتر از كلید  و پریز قرار بگیرد . اگر شیر اجبارا در تراز
پائین تر از ارتفاع كلید و پریز قرار  گیرد رعایت حداقل فاصله ۵۰ سانتی متر ضروریست
.


توجه : نصب شیر در تراز
پائین  تر از تراز ذکر شده و پائین تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که
حداقل  ۱۰ سانتی متر فاصله از لبه کلید و پریز داشته باشد .


۶- نصب شیر 2 اینچ بر
روی  لوله تا قطر4 اینچ با تبدیل مجاز است .
۷- كلیه شیرها باید زمان بازرسی نصب
شده  باشند .
۸- سرهای انتهائی در پشت درها نباشند و اگر روكار باشند در محل خود
با   بست به دیوار محكم گردند .
۹- اگرمحل مناسبی در نزدیكی مصرف كننده برای نصب
شیر  نباشد شیردر محل مناسب نصب وسپس تامصرف كننده با لوله رابط منتقل می
شود.


۱۰- شیر اصلی: بلافاصله
بعد  از كنتور با فاصله  50 تا 60 سانتی متر از كنتور - حتما داخل ملك باشد -
ارتفاع  مناسب جهت دسترسی- هم سایز لوله اصلی و یا یك سایز پائین تر به شرطیكه سایز
آن از  سایز لوله خروجی كنتور كمتر نشود - نباید به طرف كنتور باز شود
.


۱۱- در تمام موارد شیر
با  سایز لوله ماقبل خود هم سایز می باشند .

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات