برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

IF آی اف رله کنتاکتور مچینگ سلونوئید سلف ، سیم پیچ کویل ترانس سیم پیچ سیم لاکی
 
   سیم پیچ : چنانچه یک سیم را ازحالت مستقیم خارج کرده  آنرا به صورت یک فنرمارپیچی درآوریم، یک سیم پیچ درست کرده ایم و این سیم پیچ دیگر مثل یک سیم معمولی و مستقیم نیست چرا که  دربرابر عبـورجریان برق مقاومت می کند و براثراین مقاومت دردوراین سیم پیچ یک حوضه مغناطیسی بوجود می آید و چنانچه سیمی را دور یک فلز مثلا میخی بپیچیـــم،  وقتی به دوسرسیم پیچ   ولتاژی وصل شود، میخ آهنربا می شود و می تواند اجسام فلزی را جذب کند، نوع سیمی که در سیم پیچی استفاده می شود معمولا سیم مسی با روکش لاک است چون لاک بسیارنازک است و باعث می شود سیم پیچ ها حجیم نشوند وبه راحتی بتوان آنها را مورد استفاده درانواع سیم پیچی ها قرارداد ، به لاک سیم های مسی مورد استفاده درسیم پیچی شارلاک گفته می شود، شارلاک به صورت   مایع درسیم پیچی ها نیز وجود دارد و یکی از موارد استفاده شارلاک مایع ،  وقتی است که یک سیم پیچی مثلا سیم پیچ یک پمپ آب زخمی شده یا قسمتی ازسیمهای آن،  لاکشان ازبین رفته ،دراین جورمواقع بعد ازاینکه مطمئن شدند سیم پیچ مشکلی ندارد، مقداری لاک مایع روی قسمتهای مورد نظرمی ریزند، بعد از اینکه لاک کاملا خشک شد، سیم پیچ پمپ آماده استفاده مجدد می شود، البتّه برای اینکه شــــارلاک خوب به فضای خالی سیم پیچ نفوذ کند ممکن است کل سیم پیچ را داخل شارلاک قوطه ور کـرده و سپس  درون یک فرقراردهند تا با حــــرارتی مناسب ، شارلاک ضمن پر کردن فضای خالی مابین سیمها، خشک شود، سیم های مورد استفاده در سیم پیچی،  سایـزهای گــــــوناگــون دارند، به عنوان مثال برای پیچیدن یک ترانس 220 ولت به 6 ولت نیم آمپراز دو سایز مختلف سیم استفاده می شود، برای قسمت 220 ولت یا اولیّه قطرسیم 0.1113 میلیمتر وبرای قسمت ثانویّه یا 6 ولت،  قطرسیم 0.7230  میلیمتراستفاده می شود ، لازم به توضیح است که بحث سیم پیچی نیز گسترده است وخود یک رشته مجزّا محسوب می گردد لذا به خاطر سنگین نشدن بحث، ازتوضیحات بیشترصرف نظرمی کنیم وبه ادامه بحث اصلی می پردازیم.
  

شماتیک ترانش باخروجی متغیّر

ترانس با خروجی

قابل انتخاب ثابت

 
 

شماتیک ترانس

  شماتیک سلف یا سیم پیچ

 ترانس : وظیفه ترانس کم و زیاد نمودن و یا ثابت نگهداشتن ولتاژ و یا جریان متناوب است ترانس می تواند افزاینده یا کاهنده باشد یا هم به عنوان ایزوله و جداسازی برق استفاده گردد.

شماتیک نقشه ای ترانس

پنج سر 220 به 6 ولت

 یک ترانس چند سر

با خروجی های مختلف

ترانس ها دراشکال گــوناگـــون و ولتاژ و آمپرهای مختلف وجود دارد ترانس ممکن است 4 سر یا 5 سر یا چندین سر داشته باشد ، همچنین ترانس ها فرکانس کاری مختلفی دارند.

 

برای انتخاب یک ترانس، ولتاژاولیّه و ثانویّه و همچنین قدرت یا آمپرآن باید درنظرگرفته شود، به طورمثال اگردستــــگاهی دارید که نیازبه ولتاژ 12 ولت 2 آمپر دارد،  پس ترانس انتخابی شما باید 220 به 12 ولت 2 آمپرباشد البتّه اگرآمپرآن کمی بالاترباشد اشکالی ندارد ولی نباید از2 آمپرپایین ترباشد، برای تست ترانس معمولی می توان توسط اهم متر دوسر  اوّلیّه و ثانویه را اندازه گیری کرد که باید قطع نباشند و اهم سیم پیچ اولیّه باید چند برابراهم سیم پیچ ثانویّه باشد البتّه دریک ترانس کاهنده مثل یک ترانس 220 به 12 ولت، همچنین  می توان دوسراولیّه ترانس را با احتیاط به برق 220 وصل نمود و سپس با ولتمتر دوسر ثانویّه را اندازه گیری کرد که باید ولتاژی متناوب درخروجی ترانس دیده شود،  مشخصات ترانس را معمولا روی آن می نویسند، ترانس ها ضمن اینکه بسیار متنوّع هستند، موارد استفاده متنوّعی نیز دارند ازجمله درمنبع تغذیه ها، دستگاه های صوتی و تصویری، صنعتی که برای شناسایی یک ترانس تقریبا ازظاهرآن می توان به نوع و مشخصات آن پی برد، مثلا اگریک ترانس هسته اش فلزی و به صورت ورق باشد، معمولا درمدارهای 220 ولت یا 110 ولت استفاده می شود و اگرهسته اش سیاه رنگ و ذغال مانند باشد، درمدارهای فرکانس بالاتر استفاده می شود،  چنانچــه مشخصات ولتازی و سرهای سیم پیچ های ترانس مشخص نباشد باید ازروی نقشه مداری که ترانس درآنجا استفاده شده،  مشخصات را معلــوم کرد یا هم با شماره فنّی روی ترانس ورجوع به کتب مرجع ترانس را شناسایی نمـــــود.
سلونوئید : یک قطعه ای است که ازیک سیم پیچ که به آن کویل نیز گفته می شود ویک هسته متحرک ساخته شده و برای مواردی مثل فرمان های میکانیکی و جابجایی استفاده می شود و در اندازه و انواع گوناگون وجود دارد، مثلا اتومات استارت یک استارت خودرو، یک نمونه ازسلونوئید است که همزمان 2 کارانجام میدهد،  برق + را به استارت وصل می کند و همچنین دنده استارت را به طرف دنده فلایویل موتورحرکت می دهد که درنتیجه استارت چرخیده و موتور روشن می شود،  همانطور که گفتــه شد هسته سلونوئید متحرک است وتوسط فنری درجای خود ثابت است و به محض برق دارشدن کویل سلونوئید، یک حوضه مغناطیسی ایجاد و این حوضه چون خاصیت آهن ربایی دارد لذا هسته سلونوئید را جذب می کند،   بعداز قطع برق توسط فنر هسته سنولوئید به جای اولیّه اش برمی گردد.
   ترانس مچینگ :مثل ترانس معمولی است و یکی ازموارد استفاده آن دربلندگوهای شیپوری مثل بلندگوهای مساجد است، فرض کنید 5 عدد بلندگوی مختلف با وات های گوناگون دارید وهمه آنها را می خواهید به یک آمپلی فایریه طورموازی وصل کنید،  دراینجا باید هربلندگـو یک ترانس مچینگ داشته باشد ،  ترانس های مچینگ دراین مثال سیم پیچ اولیّه اشان همه باهم برابرند ولی ثانویه ترانس بستگی به قدرت و وات بلندگو فرق دارد، درنتیجه خروجی آمپلی فایربه همه ترانس های مچینگ به طور موازی وصل می شود و ثانویه ترانس ها هم به سیم پیچ بلندگوها وصل شده و هماهنگی صوتی برقرارمی شود.

 

سیم پیچ می تواند بدون هسته باشد و هسته آن هوا باشد مثل سیم پیچهای کوچک استفاده شده درتیونرهای تلویزیون، یا اینکه یک سیم پیچ می تواند یک هسته قابل تنظیم و ازجنس کربن یا فریت داشته باشد مثل آی اف های استفاده شده دررادیو و تلویزیون ، سیم پیچ ها همچنین به عنوان کنترل جریان درترانس های جوشکاری استفاده می شوند، یکــی دیگر از موارد استفاده سیم پیچ به عنوان پارازیت گیر و امواج ناخواسته درورودی منبع تغذیه های مختلف است، ترانس های ولتاژ درتلویزیون نیز یک نوع ترانس با هسته فریت وفرکانس بالا است،  فرکانسی  درحدود 15625 هرتز، این ترانس می تواند توسط مدارنوسان سازومدارچند برابرکننده، ولتاژی درحدود 25000 ولت تولید کند که برای لامپ تصویراستفاده می گردد.

شماتیک رله

رله : رله تشکیل شده ازیک سیم پیچ که به آن بوبین رله نیزگفته می شود وکنتاکت و میکانیــزم قطع و وصل کنتاکت ها، رله کاربرد های فراوانی دارد و دراشکال و مدل های گوناگونی وجود دارد،  تست آن هم به این صورت است که،  با اهم متر سیم پیچ آنرا اندازه می گیریم که باید اهمی نسبت به نوع رله نشــان دهد، مثـلا اهـــم  یک رله  24  ولت کوچک حدود 500 اهم است ،  یکـی ازکاربردهای رله وقتــی است که بخواهیم با وصل کردن یک برق 6  یا 12 یا 24 ولت کــــه به سیم پیـچ   رله وصل می شود، ازکنتاکت های آن یک برق 220 ولت را برای به کارانداختن دستگاهی عبوردهیم ،موقع انتخاب رله،به ولتاژبوبین و قدرت کنتاکت ها توجّه شود.

 

کنتاکتور:  کنتاکتورها نیز ازتنوع زیادی برخوردارند و دربرق و صنعت استفاده های زیادی دارند،  یک کنتاکتور معمولی تشکیل شده ازیک سیم پیچ ( بوبین ) وچند کنتاکت قطع و وصل و فنر و هسته فلزی دو تکه یا یک تکه که براساس خاصیت آهنربایی میکانیزم کنتاکتورکارمی کند ، یکی ازموارد استفاده کنتاکتــور وقتی است که بخواهیم مثلا یک الکتـــروموتور قوی 3 فاز را توسط مدارفرمانی که مثلا با برق 24 ولت کارمیکند به کاراندازیم، که اگربوبین کنتاکتور24 ولتی باشد، با وصل کردن برق 24 به آن، کنتاکتورعمل می کند و ازکنتاکتهای آن برق های مورد نیاز برای الکتروموتور عبورمیکنند،  هنگام انتخاب یک کنتاکتور به مشخصات ولتاژی و آمپرکنتاکتهای آن بایستی توجه شود ضمن اینکه باید ازاستاندارهای لازم برخوردارباشد.

مطالب فوق درحدّ آشنایی است ، شما ممکن است با قطعاتی برخورد کنید که شک کنید مقاومت است یا سیم پیچ یا خازن یا ...... این  به این خاطراست که امروزه قطعات الکتـرونیکی دراشکال بسیار متنوّع ساخته می شوند و دراین جورمواقع چند روش برای شناسایی قطعه وجود دارد،  روش اول اعداد و حروفی که روی برد کنارقطعه نوشته شده است،  روش دوم چگونگی قرارداشتن درمدار، روش سوم کمک گرفتن از دوستان وافرادی که اطّلاعات کافی دارند،  سلف و سیم پیچ هایی که شکل شان مانند مقاومت های رنگــی است، رنگها مثل مقاومت خوانده می شوند منتها درمورد سلف و سیم پیچ واحد اندازه گیری هانــری است همچنین خازنهای رنگی  که مثل مقاومت های رنگی هستند نیزهمانند کدهای رنگی مقاومت خوانده می شوند منتها واحد اندازه گیـــری فرق می کند که برای خازن  بر حسب فاراد است،  برای شناسایــی قطعه کـه چه قطعه ای است درزیر حروف متـداولی را که برای شناسایی قطعـــــات دربردهای  الکترونیکی به چشم می خورند ، مشاهده می کنید.

 

 

 

 

R......C......D.......TR.......Q.......U.......ZD........DZ.....RC........IF.......OPC......LC.......S.......IC.......

اگر کمی به حروف توجّه نماییم می بینیم که ازحرف اول قطعات استفاده شده است و وقتی دو یا سه حرفی باشد به معنی قطعه ای خاص است مثلا درکنار بعضی آی اف ها، دوحرف ال و سی با هم نوشته شده که به معنی این است که درون این آی اف که به شکل یک مکعب کوچک است، از سلف و خازن استفاده شده است یا درمورد آی سی که ازدو حرف آی و سی باهم استفاده شده است به معنی مدارمجتمع است، درپایان بخش سلف و سیم پیچ توجّـــه به این نکات ضروری است :  درمداراتی که ازرله وکنتاکتور استفاده می شود و مدارنیز با برق مستقیم کارمی کند،  همیشه باید برای هربوبین رله یا کنتاکتور یک دیود محافظ استفاده کرد که این دیود به صورت موازی با هربوبین درمداربسته می شود درغیر این صورت ممکن است به مدارآسیب واردشده یا درحین انجام کارهای تعمیر و نگهداری موقع قطع و وصل رله ها و کنتاکتورها، به شما شوک وارد شود،  نوع دیودهایی که برای این منظوراستفاده می شوند، دیودهای معمولی یکسو کننده هستند که متداولترین این دیود ها شماره هایشان درزیر قابل مشاهده می باشد  درشماتیک نقشه ای رله دربالا درقسمت توضیح رله، طریقه قرارگرفتن دیود قابل مشاهده است که باید + و - رعایت شودDiodes:  1N4148 ,  1N4001.....7  , 1N5401.....8


http://ivarmajidi.com/htms/elec/trns.htm

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات