برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

شماتیک پلان 32

پلان 32 در سرویس های شامل ذرات جامد یا آلوده استفاده می شود، جاییکه فلاشینگ یک پاک کننده مناسب یا کولر خارجی محیط آببند را بهبود می دهد. همچنین این پلان برای کاهش بخار شدن سیال یا نفود هوا (در سرویس های خلا) به ناحیه وجوه آببند از طریق فلاشینگ یک سیال با فشار بخار پایین تر و افزایش فشار محفظه آببند به حد مطلوب، استفاده می شود. فلاشینگ خارجی باید پیوسته و قابل اعتماد باشد حتی در شرایط غیر استاندارد مانند لحظه روشن شدن یا خاموش شدن. سیال خارجی همچنین باید با سیال فرآیند هم خوانی داشته باشد چرا که این سیال از محفظه آببند به سیال فرآیند جریان خواهد یافت.

در پلان 32، سیال فلاشینگ از یک منبع خارجی تأمین و به آببند می آید. تقریباً همیشه این پلان در ترکیب با یک بوش خفه کننده با لقی کم استفاده می شود. بوش می تواند هم به عنوان یک وسیله خفه کننده برای ثابت نگه داشتن فشار محفظه آببند استفاده شود و یا به عنوان یک جداکننده سیال فلاشینگ از سیال فرآیند مورد استفاده قرار گیرد.

پلان 32 تنها برای خنک کاری توصیه نمی شود، چرا که هزینه های انرژی می تواند بسیار بالا شود. هزینه های تنزل درجه سیال پمپ شونده نیز وقتی از پلان 32 استفاده می شود باید در نظر گرفته شود.

پلان 32 در کاربرد هایی که سیال ممکن است اکسید شود یا تشکیل پلیمر دهد و یا خواص روانکاری پایین دارد نیز توصیه شده است.

 محفظه آببند پلان 32

محفظه آببند پلان 32 : جریان فلاشینگ از یک منبع خارجی به داخل محفظه آببند.

باید برای انتخاب یک منبع مناسب فلاشینگ به منظور حذف احتمال بخار شدن سیال فلاشینگ

و اجتناب از آلودگی سیال پمپ شونده، دقت کافی شود.

 

1 : توسط فروشنده

2 : توسط خریدار

3 : از سمت منبع خارجی

4 : اختیاری

F = اتصال فلاشینگ

FI = نمایشگر جریان

PI = نمایشگر فشار

Q/D = کوئنچ / تخلیه

TI = نمایشگر دما

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)

 

-   پلان 31

 شماتیک پلان 31

پلان 31 تنها برای سرویس هایی که شامل ذرات جامد با وزن مخصوص دوبرابر یا بیشتر از سیال فرآیندی می باشد به کار می رود. یک کاربرد نمونه ای این پلان در پمپاژ آب برای خارج کردن شن یا تفاله لوله از محیط محفظه آببند می باشد. در پلان 31، سیال از خروجی پمپ به سیکلون فرستاده می شود. ذرات جامد از طریق نیروی گریز از مرکز جریان در سیکلون جدا و به مکش پمپ برگردانده می شود. سیال فلاشینگ تمیز از سیلکون به صفحه گلند محفظه آببند حرکت می کند. اگر سیال فرآیند بسیار کثیف یا اسلاری باشد، پلان 31 ناکافی است و توصیه نمی شود. استفاده از بوش خفه کننده وقتی پلان 31 بکار می رود، توصیه می شود.

 محفظه آببند پلان 31

محفظه آببند پلان 31 : بازچرخش جریان از خروجی پمپ به یک سیکلون که سیال تمیز را به محفظه آببند تخلیه می کند.

ذرات جامد به خط مکش پمپ تخلیه می شود.

1 : از سمت خروجی پمپ

2 : به سمت مکش پمپ

F = فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)

 

-    پلان 23

 شماتیک پلان 23

پلان 23 برای تمامی سرویس های آب داغ، بویژه پمپ تغذیه دیگ بخار و بسیاری از سرویس های هیدروکربن، انتخاب می شود. این پلان برای آب داغ 80 درجه سانتیگراد و بالاتر و آب تغذیه دیگ بخار انتخاب استاندارد است. این پلان همچنین در بسیاری از سرویس های هیدروکربن و مواد شیمیایی که لازم است اختلاف بین فشار در محفظه آببند و فشار بخار سیال (در دمای محفظه آببند) در حد مطلوب باشد، کاربرد وسیعی دارد. در یک پلان 23، کولر تنها گرمای تولید شده در وجوه آببند و گرمای منتقل شده از سیال فرآیند را خارج می کند. این وظیفه معمولاً بسیار کمتر از پلان 21 یا پلان 22 می باشد.

این کاهش وظیفه بسیار مطلوب است چرا که عمر کولر را افزایش می دهد. صنایع تجربه های منفی زیادی با پلان 21 و پلان 22 به خاطر انسداد کولر داشته اند.

 محفظه آببند پلان 23

محفظه آببند پلان 23 : بازچرخش از یک رینگ پمپاژ در محفظه آببند به کولر و برگشت آن به محفظه آببند.

 این پلان در کاربردهای دما بالا برای به حداقل رساندن بار گرمایی کولر می تواند استفاده شود.

کولر تنها مقداری از سیال را که بازچرخش می شود، خنک می کند.

FI = ورودی فلاشینگ

FO = خروجی فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

TI = نمایشگر دما

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)

در پلان 23، سیال در محفظه آببندی از منطقه پروانه توسط بوش خفه کننده، ایزوله می شود. آببند یه یک وسیله سیرکوله داخلی (رینگ پمپاژ Pumping Ring) مجهز شده است که سیال محفظه آببند را داخل کولر سیرکوله و برمی گرداند. در این جانمایی کولر تنها سیال آببند را خنک می کند و این سیال خنک شده به فرآیند وارد نمی شود. این منجر به راندمان انرژی بالای این پلان می شود.

در حالتی که پمپ خاموش است تبادل گرما توسط اثر ترموسیفون انجام می گیرد و در شرایط کار تبادل گرما به کمک رینگ پمپاژ صورت می گیرد). استفاده از بوش خفه کننده در این پلان آببندی لازم است.

سیالات با دمای یخ زدگی بالا و ویسکوز باید هنگام انتخاب پلان 23 مورد بررسی قرار گیرند. کولر ممکن است سیال را تا زیر دمای یخ زدگی خنک کند. در این کاربردها، استفاده از بخار به عنوان سیال خنک کننده یا استفاده از پلان 21 را مورد بررسی قرار دهید.

 نصب نمونه وار یک سیستم سیرکولاسیون پلان 23

1 . به سمت کولر آببند

2 . از سمت کولر آببند

3 . هواگیری در نقطه بالایی در اتصال لوله کشی

4 . تخلیه در نقطه پایینی در اتصال لوله کشی اگر نیاز باشد.

5 . جانمایی برای کابردهای پمپ عمودی

6 . جانمایی برای کاربردهای پمپ افقی

7 . کولر آببند

8 . تخلیه سرویس آب خنک کننده

CWI : ورودی آب خنک کننده

CWO : خروجی آب خنک کننده

 

تذکرات:

1.  مایع خنک کاری در سمت پوسته است. سیال فرآیند در سمت تیوب است.

2.  باید توجه شود که نصب کولر آببند، جانمایی لوله کشی و موقعیت هواگیری (ها)، باعث هواگیری کامل مجموعه می شود.

3. جانمایی کولر باید تخلیه سیال خنک کاری و سیال فرآیند را تأمین کند. ممکن است امکان پذیر نباشد که کولر آببند طوری نصب شود که هم هواگیری مناسب و هم تخلیه مناسب انجام شود، در این حالت، بسیار اهمیت دارد که کولر طوری نصب شود که هواگیری مناسب به طور کامل امکان پذیر شود.

4. برای لوله کشی، از لوله های صاف و با شعاع خم زیاد استفاده کنید. برای لوله کشی، تعداد زانویی های 90 درجه را مینیمم کنید، اگرچه خم های 45 درجه ممکن است استفاده شود.

5. تمامی خطوط باید از گلند به سمت بالاترین نقطه تخلیه با شیب حداقل 40 میلیمتر در هر متر (0.5 اینچ در هر فوت) به صورت شیبدار باشند.

6. کولر آببند باید تا آنجا که امکان دارد به پمپ نزدیک باشد در حالی که همزمان فضای کافی برای کارکرد و تعمیرات وجود داشته باشد. کولر نباید به طور مستقیم بالای پمپ نصب شود


شماتیک پلان 22

پلان 22 مشابه پلان 21 است، با این تفاوت که یک صافی نوع Y قبل از اریفیس روی خط ورودی به کولر نصب می شود. با نصب این صافی امکان فلاشینگ سیالات تا اندازه ای کثیف به محفظه آببند امکان پذیر می شود. مشابه پلان 12، این پلان به خاطر قابلیت اطمینان پایین صافی نوع Y معمولاً عملکرد نامطمئنی داشته است. 

 محفظه آببند پلان 22

محفظه آببند پلان 22 : بازچرخش جریان از خروجی پمپ به داخل محفظه آببند از طریق عبور از صافی، اریفیس کنترل جریان و کولر. عموماً صافی ها به خاطر امکان انسداد و خرابی آببند، توصیه نمی شود.

این پلان در استاندارد به عنوان یک مرجع نشان داده شده است اما برای عمر کاری 3 سال تأیید نمی شود.

1 : از سمت خروجی پمپ

F = اتصال فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

TI = نمایشگر دما

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)

 

-   پلان 21

شماتیک پلان 21

پلان 21 سیال خنک را به آببند فلاشینگ می کند. در کاربردهای دمای بالا ممکن است جهت جلوگیری از تشکیل بخار و یا رسیدن به محدودیت های دمایی قطعات الاستومری آببند، یا کاهش تشکیل کوک و پلیمر و همچنین بهبود خواص روانکاری (مثلاً در آب داغ)، خنک کردن سیال فلاشینگ مورد نیاز باشد. مزیت پلان 21 این است که نه تنها سیال خنک را فلاشینگ می کند، بلکه اختلاف فشار کافی برای جریان مناسب گردش سیال دارد. عیب این پلان این است که کارکرد کولر به شدت باعث تشکیل رسوبات و انسداد در سمت آب و اگر ویسکوزیته سیال فلاشینگ نیز بالا باشد، ممکن است باعث انسداد در سمت فرآیندی کولر شود. پلان 21 نسبت به پلان 23 انرژی بیشتری مصرف می کند چرا که سیال پمپ شده که برای فلاشینگ استفاده شده است باید مجدداً از مکش به خروجی، پمپ شود.

 محفظه آببند پلان 21 : بازچرخش از خروجی پمپ به کولر از طریق یک اریفیس کنترلی و سپس به داخل محفظه آببندی

1 : از سمت خروجی پمپ

F = اتصال فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

TI = نمایشگر دما

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)


-  پلان 14

شماتیک پلان 14

پلان 14 ترکیبی از پلان 11، گردش سیال از خروجی پمپ، و پلان 13، گردش سیال به مکش پمپ می باشد. این پلان همزمان تأمین جریان خنک کاری به محفظه آببند (Plan 11) و هواگیری کامل محفظه آببند (Plan 13) را فراهم می کند. استفاده از این پلان باعث کاهش فشار محفظه آببندی نسبت به پلان 11 می شود. پلان 14 در پمپ های عمودی بیشترین کاربرد را دارد.

 محفظه آببند پلان 14

محفظه آببند پلان 14 : گردش جریان از خروجی پمپ به آببند از طریق یک اریفیس کنترلی و همزمان بازچرخش آن از محفظه آببند به مکش پمپ از طریق یک اریفیس کنترلی (اگر نیاز باشد). پلان 14 ترکیبی از پلان 11 و پلان 13 است.

1: به سمت مکش پمپ

2: از سمت خروجی پمپ

FI = ورودی فلاشینگ

FO = خروجی فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)


پلان 13

 شماتیک پلان 13

پلان 13 پلان فلاشینگ استاندارد برای پمپ های عمودی است که پایین محفظه آببند بوش خفه کننده نداشته باشند. فشار محفظه آببند در پمپ های عمودی که بوش خفه کننده نداشته باشند، به طور عادی برابر با فشار کاری پمپ می باشد. به خاطر این جانمایی، اختلاف فشاری برای کارکرد پلان 11 وجود ندارد. در پلان 13، سیال از محفظه آببند به مکش پمپ برگردانده می شود تا خنک کاری آببند و هواگیری و تخلیه بخارات در محفظه آببند فراهم شود. پلان های 1, 11, 12, 21, 22, 31 و 41 در ترکیب با پلان 13 برای پمپ های عمودی سری VS استفاده می شوند.

پلان 13 برای پمپ های عمودی خطی، خود هواگیر می باشد. اختلاف فشار برای گردش سیال کافی است و فشار محفظه آببند برای جلوگیری از تشکیل بخار کفایت می کند.

همچنین پلان 13 برای پمپ های فشار بالا که استفاده از پلان 11 باعث انتخاب یک اریفیس با سایز خیلی کم می شود و یا دبی فلاشینگ را بسیار زیاد می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. این پلان عموماً در پمپ های فشار پایین خیلی خوب عمل نمی کند چرا که اختلاف فشار کم بین محفظه آببند و مکش پمپ پایین است. مناسب بودن عملکرد پلان 13 با محاسبه دبی فلاشینگ و در نتیجه محاسبه سایز اریفیس قابل تعیین می باشد.

 محفظه آببند پلان 13 : بازچرخش جریان از محفظه آببند پمپ به مکش آن از طریق یک اریفیس

1 : از خروجی پمپ

F : اتصال فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

V = هواگیری (اگر نیاز شود)

 

-   پلان 12

 شماتیک پلان 12

پلان 12 مشابه پلان 11 می باشد، با این تفاوت که یک صافی نوع Y قبل از اریفیس نصب می شود. با نصب این صافی امکان فلاشینگ سیالات تا اندازه ای کثیف به محفظه آببند امکان پذیر می شود. این پلان به خاطر قابلیت اطمینان پایین صافی نوع Y معمولاً عملکرد نامطمئنی داشته است. 

 محفظه آببند پلان 12 : بازچرخش از خروجی پمپ به آببند از طریق یک صافی و اریفیس.

محفظه آببند پلان 12 : بازچرخش از خروجی پمپ به آببند از طریق یک صافی و اریفیس.

این پلان مشابه پلان 11 است اما با این تفاوت که یک صافی برای خارج کردن ذرات جامد معلق اضافه شده است.

عموماً صافی ها به خاطر امکان انسداد و خرابی آببند، توصیه نمی شود.

1 : از خروجی پمپ

F : اتصال فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)

 

-   پلان 11

 شماتیک پلان 11

پلان 11 پلان پیش فرض برای فلاشینگ آببند تمامی آببندهای تک می باشد. در پلان 11، سیال از خروجی پمپ به محفظه آببند فرستاده می شود. این سیال خنک کاری آببند و تخلیه هوا یا بخارات از محفظه آببند را بعهده دارد. سیال پس از آن از طریق فضای خالی پشت آببند به داخل محفظه پمپ بر می گردد. این پلان متداولترین پلان برای کاربردهای عمومی و تمیز می باشد. برای کاربردهای فشار بالا، باید توجه ویژه ای برای محاسبه دبی فلاشینگ مورد نیاز انجام گیرد. برای تعیین ابعاد اریفیس مناسب و بوش خفه کننده به منظور اطمینان از جریان فلاشینگ در آببند، محاسبات مورد نیاز است (در هر حال سایز اریفیس نباید کمتر از 8/1 اینچ یا 3.2 میلیمتر باشد).

این پلان برای سیالاتی که شامل ذرات جامد ساینده می باشند و یا سیالاتی که ممکن است پلیمر شوند، مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 محفظه آببند پلان 11 : بازچرخش از خروجی پمپ از طریق یک اریفیس کنترلی به آببند.

محفظه آببند پلان 11 : بازچرخش از خروجی پمپ از طریق یک اریفیس کنترلی به آببند.

جریان ورودی به محفظه آببند برای وجوه آببندهای مکانیکی تنظیم می شود و جریان به پمپ برگردانده می شود. 

1 : از خروجی پمپ

F : اتصال فلاشینگ

Q/D = کوئنچ / تخلیه

V = هواگیری (اگر نیاز باشد)


-         پلان 02

 شماتیک پلان 02

پلان 02 یک محفظه آببند بسته بدون فلاشینگ می باشد. پلان 02 در صنایع شیمیایی و در کاربردهایی که فشار محفظه آببند و دمای فرآیند پایین می باشد، متداولتر است. این پلان ممکن است با محفظه آببندی که سوراخ مخروطی دارد و برای تسهیل در ورود سیال اصلاح شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. سیال فرآیند برای اجتناب از سایش در گلند یا قطعات آببند، باید نسبتاً تمیز باشد. فشار بخار سیال فرآیند به منظور اجتناب از بخار شدن در محفظه آببند و یا وجوه آن باید مورد بررسی قرار گیرد. پلان 02 برای سیالات تمیز سرد با گرمای ویژه بالا، مانند آب، و سرعت های نسبتاً پایین پمپ می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وقتی این پلان استفاده می شود، باید اختلاف دمای سیال پمپ شونده به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

 محفظه آببند پلان 02 : محفظه آببند انتها بسته بدون بازچرخش سیال فلاشینگ

1 : اتصالات مسدود شده برای امکان بازچرخش جریان در آینده

HCI = ورودی گرمایش / سرمایش اگر نیاز باشد.

ICO = خروجی گرمایش / سرمایش اگر نیاز باشد.

V = هواگیری  (اگر نیاز باشد)


پلان های آببندی مطابق استاندارد API 682

پلان های آببندی به منظور کنترل شرایط محیطی سیستم های آببند مکانیکی در تجهیزات دوار (مانند پمپ های سانتریفیوژ) مورد استفاده قرار می گیرند. مطابق استاندارد API 682 / ISO 21049، 25 پلان آببندی منحصر به فرد طبقه بندی شده است که بسته به شرایط سیستم پمپاژ، می تواند ترکیب مناسبی از این پلان ها مورد استفاده قرار گیرد.

 جدول شماره 1: طبقه بندی پلان های آببندی بر حسب نوع آببند مکانیکی

مطابق این استاندارد، برای آببندهای مکانیکی سه نوع جانمایی Arrangement به شرح زیر وجود دارد:

الف) جانمایی 1: یک آببند مکانیکی در یک کارتریج وجود دارد (آببند مکانیکی تک)

ب) جانمایی 2: دو آببند مکانیکی با یک فاصله در یک کارتریج وجود دارد به طوریکه  فشار آن کمتر از فشار محفظه آببند می باشد (آببند مکانیکی دوگانه با سیال بافر Buffer)

پ) جانمایی 3: دو آببند مکانیکی با یک فاصله در یک کارتریج وجود دارد به طوریکه از یک سیال (گاز یا مایع) باریر Barrier که از منبع خارجی با فشار بالاتر از فشار محفطه آببند تغذیه می شود، استفاده می کند (آببند مکانیکی دوگانه با سیال باریر Barrier)

ترکیب پلان های آببندی برای انواع جانمایی آببندهای مکانیکی در جدول 2 نشان داده شده است.

در هر جانمایی با توجه به شرایط پمپاژ یکی از پلان های آببندی برای هر آببند مکانیکی استفاده می شود و در صورت نیاز پلان های 61 و یا 62 نیز برای سمت اتمسفریک کارتریج آببند انتخاب می شود. به عنوان مثال در جانمایی 1، پلان آببندی می تواند 11 و 61 انتخاب گردد (Plan 11+61). برای جانمایی 2، پلان آببندی برای آببند داخلی 11، برای آببند خارجی 52 و سمت اتمسفریک کارتریج 62 انتخاب گردد      (Plan 11+52+62) و برای جانمایی 3، پلان آببندی به عنوان مثال می تواند Plan 11+53B+62 انتخاب شود.

در پمپ های عمودی سری VS استاندارد API 610، ممکن است پلان های 1, 11, 12, 21, 22, 31 و 41 در ترکیب با پلان 13 استفاده شوند. در این حالت مثلاً برای جانمایی 1 ممکن است ترکیب پلان آببندی به صورت Plan 13+21+61 باشد.

 جدول 2: ترکیب پلان های آببندی مربوط به انواع جانمایی

انتخاب پلان های آببندی مناسب

برای انتخاب یک پلان یا ترکیبی از پلان های آببندی مناسب باید اطلاعات دقیقی از خصوصیات زیر وجود داشته باشد:

1) مشخصات فیزیکی و ترمودینامیکی سیال در تماس با آببند: شامل دما، فشار، فشار بخار، گرمای ویژه، خاصیت روانکار بودن سیال، ویسکوزیته، دانسیته و دمای نقطه جوش

2) سیال چند فازی: وجود ذرات جامد معلق در سیال پمپ شونده و یا وجود گازهای محلول و نامحلول در سیال و همچنین احتمال بروز واکنش های شیمیایی و تغییر فاز در سیال تحت شرایط خاص و تشکیل رسوب، کریستال و نظایر آن، تأثیر بسزایی در شرایط محیطی آببند مکانیکی دارد. وجود ذرات جامد باعث سایش در وجوه آببند و قطعات الاستومری می شود و تشکیل گاز یا بخار در محفظه آببند ممکن است باعث از بین رفتن فیلم سیال بین وجوه آببند و افزایش دمای غیرمجاز در آن شود. رسوب و تشکیل کریستال در سیال باعث ایجاد انسداد در حرکت و یا سایش بیش از حد قطعات می شود.

3) ترکیبات خطرناک و سمی در سیال: وجود یا عدم وجود گازهای خطرناکی چون H2S به مقدار زیاد و یا سیالات قابل انفجار، سمی، کشنده و یا آلوده که باعث تخریب محیط زیست می شود، تأثیر مهمی در انتخاب پلان آببندی از منظر ایمنی دارد.

4) سرویس عملکردی دستگاه: عواملی همچون، تعداد ساعات کارکرد قابل انتظار از دستگاه در سال، پمپاژ سیال مهم و یا گرانقیمت، الزام جهت کارکرد ایمن و بدون نقص به مدت طولانی، نشتی مجاز حین عملکرد، هزینه تمام شده و هزینه های مربوط به طول عمر دستگاه، می تواند در کنار لزوم تأمین الزامات فنی، بر انتخاب نوع پلان آببندی تأثیرگذار باشد.

-   پلان 01

 شماتیک پلان 01

پلان 01 مشابه پلان 11 است با این تفاوت که در این پلان جریان مستقیم به محفظه آببند از یک خط داخلی که پشت پروانه و نزدیک خروجی می باشد، استفاده می شود. این پلان تنها برای سیالات تمیز توصیه شده است. پلان 01 ممکن است به جهت کاهش خطرات یخ زدگی سیال در خط فلاشینگ، برای سیالاتی که در دمای محیط جامد یا کریستال می شوند مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت باید توجه ویژه ای شود که گردش سیال برای عملکرد مطمئن آببند کافی باشد.

 محفظه آببند پلان 01 : گردش داخلی از خروجی پمپ به آببند. تنها برای پمپاژ سیالات تمیز توصیه شده است.

V = هواگیری

I = ورودی

Q/D = کوئنچ / تخلیه

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic