برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات.

دایره المعارف تاسیسات برق (اطلاعات عمومی برق)

فصـل اول

تعاریف و اصطلاحات الكتریكی

Definitions and Electrical Expressions

1ـ ضمن تعریف اجسام هادی چند نمونه از آنها را نام ببرید.

2ـ ضمن تعریف اجسام عایق چند نمونه از آنها را نام ببرید.

3ـ اختلاف پتانسیل یا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چیست؟

4ـ منابع تولید ولتاژ را نام ببرید.

5ـ دستگاه اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل چه نام دارد و نحوة اتصال آن برای سنجش چگونه است؟

6ـ جریان را تعریف نمایید و واحد آن چه نام دارد؟

7ـ دستگاه اندازه‌گیری جریان چه نام دارد و نحوة اتصال آن برای سنجش چگونه است؟

8ـ واحد كار الكتریكی و واحد توان ظاهری چیست؟

9ـ یك مگاوات چند وات و یك كیلو ولت چند ولت است؟

10ـ رابطة قدرت اكتیو و راكتیو چیست؟

11ـ برقدار كردن و جریان دادن را تعریف كنید.

12ـ منظور از  كه در شبكه گفته می‌شود چیست؟

13ـ سلف چیست و واحد  اندازه‌گیری آن كدام است؟ نمونه‌ای از آن را نام ببرید.

14ـ فیدرهای اولویت‌دار را تعریف نمایید.

15ـ به چه علت تجهیزات فشار قوی را موقع تعمیرات بایستی زمین نمود؟

16ـ وضعیت جریان و ولتاژ نسبت به هم در بارهای خازنی، سلفی و اهمی چگونه است؟

17ـ در یك سیستم سه فاز متعادل زاویة بین فازها چقدر است؟

18ـ سه فاز غیر متعادل چیست؟

19ـ در یك سیتسم سه فاز متعادل ستاره، جریان سیم نول چقدر است؟

20ـ انواع اضافه ولتاژ در شبكه را نام ببرید.

21ـ علت ازدیاد ولتاژ و یا افت ولتاژ در شبكه انتقال انرژی چیست و حفاظت در مقابل آن چگونه است؟

22ـ حالت رزونانس در یك مدار چگونه بوجود می‌آید؟

23ـ منظور از ولتاژ نامی سیستم سه فاز چیست؟

24ـ تغییرات فركانس در اثر چه عواملی در شبكه بوجود می‌آید؟

25ـ رنج (Range) تغییرات فركانس عادی پست را ذكر نمایید.

26ـ كابل‌ها و خطوط دوبله را تعریف نمایید.

27ـ منظور از خط گرم چیست؟

28ـ دستگاه فشار ضعیف را تعریف كنید.

29ـ دستگاه فشار قوی را تعریف كنید.

30ـ ردیف ولتاژهای انتقال و فوق توزیع و توزیع را در ایران نام ببرید.

31ـ كد سطح ولتاژهای شبكه را در ایران بنویسید.

32ـ وظیفه اصلی پست‌های فشار قوی در شبكه چیست؟

33ـ انواع پست‌های فشار قوی را نام ببرید و پست 20/63 كیلو ولت در چه جایگاهی است؟

34ـ پست‌های نیروگاهی به چه پستی اطلاق می‌شود؟

35ـ در چه مواقعی از پست‌های G.I.S استفاده می‌شود؟

36ـ بی را تعریف كنید.

37ـ لی اوت (Lay Out) در پست‌ها به چه معنی است و بر اساس چه عاملی تعیین می‌شود؟

38ـ انتخاب باسبار لوله‌ای توخالی در پست‌های فشار قوی به چه دلیل می‌باشد؟

39ـ پست‌های Outdoor، Indoor و Metal Clad به چه نوع پست‌هایی اطلاق می‌شود؟

40ـ فیدر را تعریف كنید.

41ـ دپار را تعریف كنید.

42ـ كرونا چیست و در چه موقعی شدت آن بیشتر می‌شود؟

43ـ تلفات را تعریف نمایید و توضیح دهید در یك شبكه به چه پارامترهایی بستگی دارد؟

44ـ باس سكشن (Bus Section) چیست و مزایای آن را در پست نام ببرید.

45ـ اینترلاك را تعریف نمایید و انواع آن را بنویسید.

46ـ تجهیزات پست‌های فشار قوی به چند طریق به سیستم زمین وصل می‌شوند؟

47ـ مقاومت زمین پست را با چه وسیله‌ای اندازه‌گیری می‌نمایند؟

48ـ تقسیم‌بندی انواع مقره‌ها را ذكر كنید.

49ـ چرا باید مقره را تمیز نگهداشت؟

50ـ سطح اتصال كوتاه را تعریف نمایید.

51ـ در تأسیسات الكتریكی چند نوع زمین كردن وجود دارد، نام ببرید.

52ـ زمین كردن حفاظتی و الكتریكی را با ذكر مثال تعریف كنید.

53ـ منظور از كنترل شبكه چیست؟

54ـ منظور از بهره‌برداری پست چیست؟

55ـ مانور شبكه را تعریف كنید.

56ـ قطعی زیر اتصالی را تعریف كنید.

57ـ قدرت اتصال كوتاه چگونه محاسبه می‌شود؟

58ـ منظور از ظرفیت قطع كلید چیست؟

59ـ منظور از ظرفیت نامی پست چیست؟

60ـ بی‌برق كردن را تعریف كنید.

61ـ خطر را تعریف كنید.

62ـ واژه “وقایع” را تعریف كنید.

63ـ حادثه را تعریف كنید.

64ـ بحران را تعریف كنید.

65ـ منظور از عیب تجهیزات چیست؟

66ـ شبكة فوق توزیع را تعریف كنید.

67ـ شبكة انتقال را تعریف كنید.

68ـ مركز دیسپاچینگ فوق توزیع را شرح دهید.

69ـ مركز دیسپاچینگ منطقه‌ای را شرح دهید.

 

پاسخ‌های فصل اول

1ـ اجسامی كه جریان الكتریسیته را با مقاومت كم یا بدون مقاومت از خود عبور می‌دهند هادی گویند مانند طلا، نقره، مس، آلومینیوم، آهن، روی، ذغال و آب معمولی.

2ـ اجسامی هستند كه در مقابل عبور جریان، مقاومت زیادی نشان داده و مانع عبور آن می‌گردند مانند كاغذ، شیشه، میكا، چینی، لاستیك، هوا و آب مقطر.

3ـ اختلاف پتانسیل عبارت از كمیتی است كه باعث جاری شدن جریان در یك مدار بسته می‌شود و واحد آن ولت می‌باشد.

4ـ منابع تولید آن عبارتند از پیل‌ها یا باتری‌ها و ژنراتورها.

5ـ اختلاف پتانسیل دو نقطه را با وسیله‌ای به نام ولتمتر اندازه می‌گیرند. برای سنجش آن كافی است كه ولتمتر با منبع ولتاژ موازی بسته شود.

6ـ نسبت تغییرات بار الكتریكی به زمان را جریان می‌گویند و واحد آن آمپر نام دارد.

7ـ دستگاه اندازه‌گیری جریان، آمپرمتر نام دارد و به صورت سری در مدار نصب می‌شود.

8ـ واحد كار الكتریكی وات ثانیه بوده و واحد توان ظاهری ولت آمپر (VA) یا كیلو ولت آمپر یا مگاولت آمپر می‌باشد.

9ـ W000/000/1=1 مگا وات (MW) و V000/1=1 كیلوولت (KV)

10ـ رابطه قدرت اكتیو و راكتیو:

 (قدرت اكتیو)

 (قدرت راكتیو)

      (قدرت ظاهری)

11ـ تحت ولتاژ قرار دادن هر دستگاه را برقدار كردن می‌نامند و بارگیری از تجهیزات برقدار را جریان دادن می‌گویند.

12ـ می‌دانیم كه در شبكه‌های توزیع، قدرت مصرفی توسط مصرف كنندگان دارای دو مؤلفه اكتیو یا قدرت واته و راكتیو یا قدرت دواته می‌باشد. این دو قدرت با هم 90 درجه اختلاف فاز دارند و از جمع برداری این دو قدرت، مؤلفه قدرت ظاهری شبكه به دست می‌آید. این مطلب در شكل زیر نشان داده شده است. زاویه بین قدرت ظاهری و قدرت اكتیو را  می‌نامند و كسینوس این زاویه را ضریب توان گویند. با توجه به نمودار، روابط زیر را خواهیم داشت:

13ـ یك سیم پیچ سلف نام دارد كه می‌تواند انرژی الكتریكی را در خود ذخیره نماید و ولتاژ القاء شده در سلف، با آهنگ تغییرات جریان نسبت به زمان متناسب است . سلف را با نماد L نمایش داده و واحد اندازه‌گیری آن هانری می‌باشد. مقدار L به تعداد دور سیم‌پیچ و جنس هسته آن (مثلاً هوا یا آهن) بستگی دارد. سلف را برای مقاصد مختلف به صورت سری یا موازی در شبكه قرار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به بوبین قطع و وصل بریكرها و یا راكتورها در پست‌های فشار قوی اشاره نمود.

14ـ فیدرهای اولویت‌دار آن دسته از فیدرهایی هستند كه مناطق خاص و حساسی از شبكه برق را تغذیه نموده و در صورت نیاز به خاموشی در مدت زمان معینی، از اولویت عدم قطع برق، برخوردار هستند.

15ـ تجهیزات بی‌برق در مجاورت تجهیزات برقدار تشكیل یك خازن می‌دند. بدین شكل كه تجهیزات بی‌برق یكی از جوشن‌های خازن، تجهیزات برقدار جوشن دیگر و هوا، عایق بین دو جوشن محسوب می‌گردد كه مجموعاً تشكیل خازن می‌دهند، لذا روی تجهیزات بی‌برق بار الكتریكی جمع گردیده و اگر انسان با آن تماس پیدا كند بارهای الكتریكی از طریق بدن فرد به زمین منتقل می‌گردد.

این یعنی عبور جریان از بدن انسان كه می‌تواند با توجه به سطح ولتاژ و فاصله تجهیزات بسیار خطرناك باشد. لذا قبل از تماس افراد با تجهیزات بی‌برق، حتماً باید این تجهیزات مطابق دستورالعمل مربوطه زمین گردد.

16ـ در بارهای خازنی خالص جریان 90 درجه نسبت به ولتاژ جلوتر است. در بارهای سلفی خالص جریان نسبت به ولتاژ 90 درجه عقب‌تر است. در بارهای اهمی خالص جریان و ولتاژ هم فاز هستند. با توجه به عناصر بكار رفته در شبكه معمولاً هر سه این بارها توأماً وجود دارند، كه امپدانس معادل وضعیت جریان نسبت به ولتاژ را تعیین می‌نماید.

17ـ زاویه بین فازها 120 درجه می‌باشد.

18ـ سه فازی را غیرمتعادل گویند كه از نظر آمپر مصرفی با هم متفاوت باشند.

19ـ جریان برابر صفر می‌باشد.

20ـ الف) اضافه ولتاژی كه بر اثر صاعقه بوجود می‌اید.

ب) اضافه ولتاژی كه بر اثر قطع و وصل دیژنكتور بوجود می‌آید (سوئیچینگ).

ج) اضافه ولتاژی كه بر اثر خازنی شدن خط در حالت بی‌باری ایجاد می‌گردد (اثر فرانتی).

د) اضافه ولتاژ ناشی از پدیده رزونانس.

هـ) اضافه ولتاژ ناشی از پدیده فرورزونانس.

و) اضافه ولتاژ ناشی از برخورد خطوط انتقال با سطح ولتاژ بالاتر.

ز) اضافه ولتاژ ناشی از خروج بارهای بزرگ.

21ـ به علت افزایش جریان مصرفی و ثابت بودن قدرت در شبكه، افت ولتاژ مشاهده می‌شود. در حالت خاص پدیده‌ای به نام رزونانس، خروج ناگهانی بار و بالا بودن تپ ترانسفورماتور در شبكه موجب افزایش ولتاژ می‌شود. در هر حالت این عوامل برای تجهیزات خطرناك است و برای جلوگیری از آن باید سیستم ایزوله شود. برای این كار از رله‌ای موسوم به OVER/V یا رله UNDER/V استفاده می‌كنند.

22ـ موقعی به وجود می‌آید كه مقاومت سلفی با مقاومت خازنی در یك مدار برابر می‌شود یعنی:

23ـ ولتاژ عادی كار هر دستگاه یا سیستم را ولتاژ نامی آن گویند. در سیستم‌های سه فاز ولتاژ عادی خطی (فاز به فاز) به عنوان ولتاژ نامی سیستم بیان می‌گردد.

24ـ تغییرات فركانس بر اثر عواملی از جمله از دست رفتن قسمتی از تولید و قطع مقدار قابل ملاحظه‌ای از بار مصرف كننده و یا اتصال كوتاه شدید و طولانی مدت ایجاد می‌گردد.

25ـ تغییرات فركانس تا 3/0 (3/50 تا 7/49) هرتز از نظر بهره‌برداری قابل قبول بوده و مركز كنترل دیسپاچینگ ملی موظف است نسبت به تثبیت فركانس شبكه اقدام نماید.

26ـ هر زوج كابل یا خط هوای كه مشتركاً دارای یك دیژنكتور در پست تغذیه كننده باشند، كابل‌ها و خطوط دوبله نامیده می‌شوند.

27ـ خط گرم (Hot Line) خطی است كه تحت تانسیون و به عبارتی ولتاژ داشته باشد.

28ـ هر دستگاه، تجهیز و هادی كه در شبكه به طور نرمال و با ولتاژ كمتر یا برابر 400 ولت مورد استفاده باشد را دستگاه فشار ضعیف می‌نامند.

29ـ هر دستگاه تجهیز و هادی كه در شبكه به طور نرمال و با ولتاژ بیش از 400 ولت باشد را دستگاه فشار قوی می‌نامند.

30ـ در صنعت برق ایران ولتاژهای استاندارد به صورت 20، 63، 132، 230 و 400 كیلو ولت می‌باشند اما در برخی از نقاط كشور یا شبكه‌های داخلی صنایع از ولتاژهای 3/6، 11 و 33 كیلو ولت نیز استفاده می‌گردد.

31ـ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

كد

400

230

132

63

33

20

11

3/6

3/3

4/0

ولتاژ (كیلوولت)

 

32ـ الف) برقراری امكان مانور در شبكه

ب) افزایش ولتاژ در مبادی تولید به منظور انتقال انرژی با تلفات كمتر

ج) كاهش ولتاژ در مبادی مصرف تا حد ولتاژ مناسب مصرف كنندگان

33ـ 1ـ پست‌های افزاینده یا پست‌های نیروگاهی

2ـ پست‌های كاهنده یا پست‌های مراكز مصرف (پست 20/63 كیلوولت در این رده می‌باشد)

3ـ پست‌های كوپلاژ و كلیدزنی

34ـ این پست‌ها اصولاً در كنار نیروگاه‌ها نصب و برای افزایش ولتاژ تولیدی ژنراتورها برای انتقال قدرت صورت می‌گیرد و ضمناً مصرف داخلی نیروگاه‌ها را نیز تأمین می‌كنند.

35ـ در این پست‌ها تمام تجهیزات در داخل محفظه‌های پر از گاز SF6 قرار می‌گیرد و در مناطقی كه آلودگی هوا و محدودیت جا برای احداث پست باشد استفاده می‌شود.

36ـ هر پست معمولاً از تعدادی واحدهای مداری نسبتاً‌ مشابه به نام بی تشكیل می‌گردد. هر كدام از بی‌ها ممكن است شامل بخشی از باسبار، سكسیونر و لوازم متعلقه نظیر برقگیر، راكتور و غیره باشد. بی در حقیقت یك مفهوم فیزیكی است تا الكتریكی و آن فضایی است كه تعدادی از تجهیزات با آرایش خاص برای تشكیل قسمتی از مدار شبكه تشكیل می‌دهند.

37ـ Lay Out عبارت است از شكل قرار گرفتن تجهیزات كه یك پست مطابق با نوع كار و یا شكل تنظیم شده‌ای كه طبق مقررات فواصل لازم بین تجهیزات گوناگون بر آن حاكم باشد و دو نوع نقشه دارد: 1ـ پلان، 2ـ نما، كه بر اساس عواملی چون موقعیت جغرافیایی و سطح ولتاژ نامی، نحوه آرایش تجهیزات تعیین می‌شود.

38ـ به خاطر اثر پوسته‌ای، توزیع بار در سطح خارجی لوله می‌باشد.

39ـ الف) ایستگاه‌های Out Door: تجهیزات فشار قوی در فضای باز نصب می‌شوند.

ب) ایستگاه‌های In Door: تجهیزات فشار قوی در فضای بسته و به شكل سرپوشیده نصب می‌شوند.

ج) ایستگاه‌های ‌Metal clad: در این نوع ایستگاه‌ها، هادی‌ها توسط مواد ایزوله كننده نظیر روغن یا گاز SF6 در فضای بسته تحت فشار قرار دارند و هیچگونه ارتباطی با فضای خارج ندارند كه به ایستگاه‌های بدنه فلزی معروفند.

40ـ فیدر به معنای خروجی یا ورودی می‌باشد. در اصل لغوی معنی تغذیه كننده را می‌دهد.

41ـ سازه متشكل از سكسیونرهای كشویی و دیژنكتور 63 كیلوولت را دپار گویند.

42ـ كرونا در اطراف هادی‌هایی كه دارای ولتاژ (اختلاف پتانسیل) بالا می‌باشند ایجاد می‌گردد و باعث یونیزه شدن هوای اطراف خود می‌شود كه صدایی مانند شكستن چوب خشك دارد كه این در خطوط انتقال به صورت تلفات مطرح می‌گردد و عواملی كه باعث حادتر شدن آن می‌گردند رطوبت هوا، چگالی هوا، شرایط هادی و … می‌باشد.

43ـ انرژی تولید شده منهای انرژی مصرف شده را تلفات می‌گویند. انواع تلفات در شبكه با توجه به اهمیت آن عبارتند از:

الف) تلفات حرارتی: عمده‌ترین تلفات در شبكه مربوط به تلفات انتقال انرژی یعنی تلفات حرارتی هادی است كه به صورت RI2 می‌باشد. همانگونه كه ملاحظه می‌گردد تلفات حرارتی به مقدار جریان و مقاومت هادی‌ها بستگی دارد (نظیر تلفات مس در ترانسفورماتورها).

ب) تلفات آهن در ترانسفورماتورها: این تلفات شامل تلفات هیسترزیس و تلفات فوكو می‌باشد. تلفات آهن به جنس هسته، فركانس و شكل فیزیكی هسته بستگی دارد.

ج) تلفات كرونا: تلفات كرونا درصد بسیار كمی از تلفات را شامل می‌شود كه به سطح ولتاژ، مقطع یا شكل هادی و شرایط جوی بستگی دارد.

44ـ باس سكشن ارتباط بین دو باسبار می‌باشد، مزایای باس سكشن عبارت است از:

الف) قدرت مانور را زیاد می‌كند.

ب) اتصال در یك قسمت شین، موجب قطع كل سیستم نمی‌گردد.

ج) تعمیرات و توسعه یك قسمت، موجب قطع برق در قسمت دیگر نمی‌گردد.

45ـ قفل بین سكسیونرها و دیژنكتورها جهت بهره‌برداری صحیح و ایمن از تجهیزات پست را اینترلاك گویند و انواع آن مكانیكی و الكتریكی می‌باشد.

46ـ به دو طریق: 1ـ شبكه غربالی كه در عمق 60 تا 80 سانتیمتری سطح زمین قرار می‌گیرد و مقاومت این شبكه جهت حفاظت دستگاه‌ها باید كمتر از  باشد. 2ـ به صورت مستقیم بوسیله میله ارت به زمین متصل می‌گردد.

47ـ با میگر یا دستگاه مخصوص اندازه‌گیری مقاومت زمین می‌سنجند كه به صورت میانگین در نقاط مختلف پست این عمل انجام می‌شود.

48ـ 1ـ مقره خطوط هوایی (آویز)

2ـ مقره عبوری (میان‌گذر)

3ـ مقره‌های نگهدارنده (اتكایی)

49ـ در صورت آلوده بودن سطح مقره‌ها جریان نشتی روی سطح آنها افزایش یافته ضمن اینكه تلفات عایقی را افزایش می‌دهد، ممكن است در صورت ادامه پیدا كردن موجب شكست عایقی و بروز خسارات سنگین گردد.

50ـ ماكزیمم جریانی كه در اثر بروز اتصالی در هر نقطه از شبكه (اتصال فاز به فاز یا فاز به زمین یا سه فاز) از آن می‌گذرد را سطح اتصال كوتاه می‌نامند.

51ـ دو نوع زمین كردن وجود دارد:

الف) زمین كردن حفاظتی              ب) زمین كردن الكتریكی

52ـ زمین كردن حفاظتی یعنی اینكه كلیه قسمت‌های فلزی تأسیسات و تجهیزات كه در مجاورت ولتاژهای بالا قرار دارند و خود دارای ولتاژ نمی‌باشند را به شبكه زمینی (Earth) متصل نماییم. مانند زمین كردن استراكچرها، بدنه ترانسفورماتورها و … .

اگر زمین حفاظتی برقرار نگردد به دلیل تجمع بارهای الكتریكی بر روی قسمت‌های فلزی مذكور (پدیده القای خازنی) هنگام تماس افراد با این قسمت‌ها خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.

زمین كردن الكتریكی یعنی زمین كردن قسمتی از مدار الكتریكی، مانند زمین كردن مركز ستاره سیم پیچ ترانسفورماتورها یا ژنراتورها. زمین كردن الكتریكی برای برقراری امكان حفاظت سیستم و  همچنین جلوگیری از ازدیاد ولتاژ فازهای سالم هنگام اتصال فاز به زمین در شبكه است.

53ـ مجموعه اقداماتی كه به منظور حفظ پایداری، قابلیت اطمینان و غیره انجام می‌گیرد را كنترل شبكه گویند.

54ـ مجموعه عملیات اپراتوری پست‌ها در چهارچوب دستورالعمل‌های صادره را بهره‌برداری پست گویند.

55ـ كلیه عملیات یكه برای قطع و وصل بخشی از تجهیزات، به درخواست مركز كنترل یا واحدهای عملیات تعمیراتی و یا بنا به ضرورت و به درخواست واحد بهره‌برداری با هماهنگی مركز كنترل دیسپاچینگ ذیربط صورت می‌پذیرد را مانور شبكه می‌گویند.

56ـ هنگام بروز اتصالی در شبكه، سیستم حفاظتی با ارسال فرامین قطع به بریكرهای مربوطه قسمت آسیب دیده را از شبكه جدا می‌نماید. باز كردن بریكر تحت جریان اتصال كوتاه كه معمولاً چندین برابر جریان نامی بریكر است را قطعی زیر اتصالی گویند.

57ـ با حاصلضرب ولتاژ قبل از اتصال كوتاه در جریان اتصال كوتاه، قدرت اتصال كوتاه بدست می‌آید.

58ـ مقدار ماكزیمم مگاولت آمپری است كه كلید قدرت باید قابلیت قطع آن را در زمان معین داشته باشد.

59ـ ظرفیت نامی ایستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده در آن برحسب مگا ولت آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شینه‌های آن بر حسب كیلوولت آمپر می‌باشد.

60ـ قطع جریان برق مدار و جدا كردن آن از كلیه سیستم‌های برقدار و تخلیه الكتریكی تا حد ولتاژ صفر را بی‌برق كردن می‌نامند.

61ـ احتمال بروز هرگونه خسارت جانی یا مالی و یا خروج از وضعیت عادی را خطر گویند.

62ـ حوادث، اتفاقات، مانورها و بروز معایب و عملیات انجام گرفته در پست را وقایع گویند.

63ـ هرگونه تغییرات بدون برنامه در ساختار سیستم و یا در كمیت‌های الكتریكی آن، كه بتواند شرایط بهره‌برداری سیستم را تغییر دهد، حادثه نامیده می‌شود. بنابراین قطع یك دیژنكتور، اضافه بار و یا خروج خودكار یك ترانسفورماتور یا خط … تا مجزا شدن یك یا چند بخش از شبكه و نهایتاً خاموشی كامل در سطح شبكه، هر كدام یك حادثه تلقی می‌گردند.

64ـ بحران در شبكه برق عبارت است از شرایطی كه موجب خاموشی یا كاهش ضریب اطمینان در بهره‌برداری گردد.

65ـ عیب تجهیزات عبارت است از بروز هرگونه شرایط غیر متعارف در تجهیزات.

66ـ به مجموعه‌ای از تجهیزات پست، خطوط هوایی و كابل‌های زمینی در حال بهره‌برداری با ولتاژ 63 كیلو ولت اطلاق می‌گردد.

67ـ به مجموعه‌ای از تجهیزات پست، خطوط هوای و كابل‌های زمینی در حال بهره‌برداری با ولتاژهای 400، 230 و 132 كیلو ولت اطلاق می‌گردد.

68ـ محلی است كه در آن شبكه فوق توزیع و فیدرهای 20 كیلو ولت زیر پوشش، هدایت و كنترل می‌گردد.

69ـ محلی است كه در آن شبكه انتقال زیر پوشش و فعلاً نیروگاه‌های كمتر از 100 مگا وات، هدایت و كنترل می‌شوند.

صفحات جانبی

نظرسنجی

    لطفاً نظرات خود را درمورد وبلاگ با اینجانب در میان بگذارید.(iman.sariri@yahoo.com)نتایج تاکنون15000مفید و 125غیرمفید. با سپاس


  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات